Komunity

Rozvoj Potravinovej banky Slovenska

Boj proti plytvaniu potravinami patrí medzi hlavné priority spoločnosti Tesco. Nadácia Tesco preto dlhodobo podporuje rozvoj Potravinovej banky Slovenska, ktorá nielen zabezpečuje distribúciu potravín pre ľudí v núdzi, ale aj vzdeláva verejnosť, motivuje darcov a dobrovoľníkov, a formuje ich vzťah k problematike predchádzania vzniku potravinového odpadu.

Zistite viac informácií

Záchranári jedla

Pri príležitosti 10. výročia Nadácie Tesco sme vyhlásili grantový program Záchranári jedla, ktorého cieľom je podporiť iniciatívy organizácií, ktoré chcú prispieť k riešeniu problematiky potravinového odpadu a tým priniesť udržateľnú zmenu. O najlepších projektoch rozhodovala komisia zložená zo zamestnancov spoločnosti Tesco a expertov dlhodobo pôsobiacich v tejto oblasti. Víťazné projekty získali finančnú podporu na svoju realizáciu.

Zistite viac informácií

Jedlo pre všetkých

Občianske združenie Free-Food sa zameriava na osvetu v boji proti plytvaniu potravinami, snaží sa vytvárať sieť odberateľov potravín a koordinovať ponuku a dopyt po nepredaných potravinách. Kúpou vozidla sme im v minulosti pomohli zabezpečiť efektívnejšiu distribúciu jedla organizáciám, ktoré sa zameriavajú na pomoc ľuďom v núdzi. Free-Food vďaka podpore z Nadácie Tesco vzdeláva na stredných školách a na verejných priestranstvách ľudí, ktorí sa primárne nezaujímajú o túto problematiku. Práve na týchto podujatiach sa však môžu stretnúť s ekologickejšie zmýšľajúcimi ľuďmi, s ktorými majú možnosť integrovať, dozvedieť sa o danej téme viac a zároveň si spoločne vychutnať atmosféru.

Ekotopfilm

Ekotopfilm je medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji. Festival je zameraný na popularizáciu dôležitých eko a enviro tém, vzdelávanie a osvetu. Cieľom projektu, ktorý podporuje Nadácia Tesco je informovať a vzdelávať mladú generáciu o možnostiach boja proti plytvaniu potravinami. Snahou projektu je poukázať na možnosti, ako predchádzať plytvaniu a ako efektívnejšie zaobchádzať s potravinami.

Školské ovocné sady – SadOVO

V spolupráci s organizáciou CEEV Živica realizujeme už od roku 2018 projekt školských ovocných sadov SadOVO, do ktorého sa zapájajú desiatky základných a stredných škôl z celého Slovenska. Počas projektu sa realizujú ovocinárske exkurzie, mapovanie starých a vzácnych ovocinárskych odrôd, kurzy vo Vzdelávacom centre Zaježová a výsadba stromov v školských areáloch. V rámci projektu sa dokopy vysadilo už viac ako 300 stromov a vytvorili sa jedinečné učebné materiály určené pre školy, ako aj širšiu verejnosť.

Zistite viac informácií

Človek v ohrození

Ľudia žijúci vo vylúčených komunitách v generačnej chudobe majú veľký problém so získaním zamestnania. Buď im chýbajú pracovné návyky, alebo majú vysoké dlhy brániace im sa legálne zamestnať. Obyvateľom takýchto komunít chýba aj vzdelanie a základné zručnosti. Projekt podporený Nadáciou Tesco poskytuje takýmto ľuďom pomoc vo všetkých oblastiach zameraných na zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie úrovne sociálnych zručností či zníženie zadlženosti. Zmeriava sa na nadobudnutie základnej gramotnosti a vzdelania formou rekvalifikačných kurzov.

Farmársky grant

Nadácia Tesco podporuje slovenských farmárov a malých producentov prostredníctvom programu Farmársky grant. Cieľom projektu je podporiť vzdelávanie farmárov, zlepšiť ich pripravenosť na obchodnú spoluprácu, zvýšiť atraktivitu ich produktov z pohľadu zákazníkov, aby boli schopní ďalej rozvíjať svoje podnikanie a úspešne sa presadili na domácom trhu. Počas šiestich ročníkov programu bolo vyškolených viac ako 500 farmárov.

Zistite viac informácií

Podpora prechodu k cirkulárnej ekonomike

Vďaka našej podpore Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, bol uskutočnený výskum a publikovaná štúdia so zameraním na zvyšovanie povedomia o plastoch a bioplastoch. V rámci projektu bolo zakúpených 1 000 kusov opakovane použiteľných pohárov vyrobených z kompostovateľného materiálu schopného biologického rozkladu aj recyklácie, ktoré budú bezodplatne poskytované organizátorom rôznych festivalov a iných podujatí.

Detská atletika

Nadácia Tesco je partnerom Slovenského atletického zväzu už od roku 2015. Do aktivít, ktoré vznikli vďaka tejto spolupráci, sa za tieto roky zapojili tisíce detí a ďalšie budú môcť atletiku objavovať vďaka detským atletickým súpravám a detským mobilným mini ihriskám aj počas nasledujúcich rokov. Spoluprácou so Slovenským atletickým zväzom podporujeme zdravý životný štýl u detí a prispievame tak k výchove budúcich úspešných športovcov.

Zistite viac informácií

Šanca pre rómske deti a mládež

OZ Divé maky vďaka našej podpore zorganizovalo letnú akadémiu zameranú na rozvoj umeleckých talentov rómskych detí a tradičný festival rómskej kultúry s názvom Cigánsky Bašável. Letná akadémia umožňuje talentovaným rómskym deťom pracovať a rozvíjať sa pod vplyvom skúsených a kvalifikovaných odborných lektorov.

Výsadba stromov a podpora biodiverzity v okolí obchodov Tesco 

Projekt Nadácie Ekopolis je zameraný na výrazné zlepšenie podmienok pre biodiverzitu na plochách pri 4 – 5 vybraných obchodných domoch spoločnosti Tesco. Projekt podporený nadáciou Tesco je zameraný na vytvorenie udržateľných zelených priestorov. Konkrétne opatrenia sú navrhnuté tak, aby rešpektovali podmienky danej lokality – jej polohu, súčasný a želaný stav, rozlohu, dostupnosť a expozíciu.

WeTALK Coworking Cvernovka

WeTALK, je vzdelávací program pre ženy a začínajúce podnikateľky, ktorý je inšpirovaný príbehmi úspešných žien medzi nami. Cieľom projektu, ktorý podporuje Nadácia Tesco je posilniť nevyhnutné zručnosti na rozbeh podnikania a zároveň im poskytnúť priestor na cenný networking. Účastníčky získajú príležitosť spoznať sa s podobne zmýšľajúcou komunitou, vypočuť si inšpiratívne príbehy a získať nové kontakty.

Projekt Integrácia 

Projekt Integrácia je najväčší charitatívny projekt na Slovensku. Hlavným cieľom projektu, ktorý podporila Nadácia Tesco je odstrániť bariéry, ukázať cestu k vzájomnej empatii, tolerancii, rešpektu a pomáhať deťom a rodinám, ktoré to najviac potrebujú. Organizovaním rôznych aktivít sa snažia podnecovať deti k dobrým skutkom, vštepiť im správne hodnoty a prepojiť svety zdravých a postihnutých detí tak, aby sa považovali vzájomne za rovnocenné.

#GivingTuesday

Myšlienka #GivingTuesday – sviatku štedrosti, darovania a dobrovoľníctva vznikla v roku 2012 a postupne sa rozšírila do vyše 150 krajín. Každoročne sa ku svetovej komunite na #GivingTuesday môžu pridať aj ľudia žijúci na Slovensku tak, že spravia dobrý skutok podľa svojho výberu, alebo sa inšpirujú na webe givingtuesday.sk, kde sa registrujú organizácie z celého Slovenska hľadajúce podporu. Aj tento rok sa do #GivingTuesday zapájajú desiatky firiem vrátane Nadácie Tesco, ktorá je generálnym partnerom, približne stovka organizácií a tisíce jednotlivcov v mestách a obciach v každom kúte Slovenska.

#GivingTuesdayNow

#GivingTuesdayNow bol celosvetovým dňom darovania, ktorý sa konal 5. mája 2020, ako odpoveď na krízu spôsobenú vírusom COVID-19 s cieľom pomôcť neziskovkám, povzbudiť občiansky aktivizmus a zjednotiť ľudí k štedrosti. Nadácia Pontis organizovala darcovský maratón pre neziskové organizácie, ktorý podporila aj Nadácia Tesco ako exkluzívny partner. Cieľom bolo prepojiť ľudí a znova nakopnúť organizácie a komunity, ktoré táto kríza zasiahla.

Charta diverzity Slovensko

Charta diverzity Slovensko je súčasťou iniciatívy Európskej komisie, ktorej cieľom je podpora rozmanitosti a začlenenia vo firmách, organizáciách a inštitúciách. Hlavným cieľom projektu, ktorý podporuje aj Nadácia Tesco je zvýšenie povedomia o konkrétnych nástrojoch podpory diverzity a inklúzie na pracoviskách.

Zistite viac informácií

Pomoc komunite - šitie rúšok 

Nezisková organizácia Rodinné centrum Slunce bola založená v roku 2011 a ich základnou myšlienkou je podpora marginalizovaných skupín obyvateľstva nie len občasnou materiálnou pomocou, ale aj poskytnutím pracovných možností. Nadácia Tesco podporila neziskovú organizáciu kúpou šijacích strojov a materiálov potrebných k šitiu rúšok pre ľudí v núdzi, seniorov a iné ohrozené skupiny, ktorým poskytuje sociálnu a humanitnú pomoc.

Duke of Edinburgh - dobrovoľníctvo

Program DofE je komplexný rozvojový program, ktorý aj vďaka Nadácii Tesco dáva mladým ľuďom šancu rozvinúť svoje charakterové vlastnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. V DofE mladí ľudia poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší akademický aj pracovný život. Cieľom projektu je zvyšovať počet dobrovoľníkov, podporiť infraštruktúru fungovania a manažérskeho prostredia na miestnych centrách a zapojiť, čo najviac vedúcich z biznisového prostredia, ktorí prinášajú mladým ľuďom okrem mentoringu aj svoje skúsenosti z praxe. 

Tesco Anjel

Projekt Tesco Anjel je výnimočný projekt, ktorý uviedli do života zamestnanci spoločnosti Tesco na Slovensku ešte v roku 2013. Prostredníctvom pravidelných zbierok medzi zamestnancami, pravidelnými či jednorazovými príspevkami od zamestnancov a príspevkami od spoločnosti Tesco Stores SR, a. s. sa vytvára fond, z ktorého sa uvoľňujú finančné prostriedky na pomoc kolegom, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách.

Zistite viac informácií