Záchranári jedla

Nadácia Tesco vyhlásila tretí ročník grantového programu - „Záchranári jedla“, v ktorom podporíme 4 najlepšie projekty zamerané na aktívnu podporu opatrení proti plytvaniu potravinami na Slovensku. O podporených organizáciách rozhodne komisia zložená zo zamestnancov Tesco a expertov venujúcich sa téme boja proti plytvaniu potravinami, ktorí vyberú štyri víťazné projekty získavajúce granty vo výške po 10 000 eur.

Uchádzači môžu predkladať svoje žiadosti online prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Zo všetkých žiadostí podaných v termíne do 24.10.2022 (vrátane) následne komisia vyberie na základe kritérií uvedených v dokumente Grantová výzva - Záchranári jedla 3. ročník štyri najlepšie projekty. 

Na stiahnutie

Grantová výzva - Záchranári jedla 3. ročník
Grantová výzva - Záchranári jedla 3. ročník PDF 175KB

Druhý ročník grantovej výzvy 

Prostredníctvom Nadácie Tesco sme v posledných rokoch do boja proti plytvaniu potravinami investovali už viac ako 300 000 eur, v spolupráci s našimi dlhoročnými partnermi Živica, Free-Food, Ekotopfilm, Depaul či PBS sme pomohli pri distribúcii potravinových prebytkov, posilňovaní infraštruktúry potravinovej banky, či realizovali množstvo vzdelávacích aktivít. Do boja proti plytvaniu potravinami však chceme zapojiť aj ďalších. Preto sme pri príležitosti 10. výročia Nadácie Tesco vyhlásili nový grantový program „Záchranári jedla“. V roku 2021 sme zrealizovali jeho druhý ročník.

Cieľom grantového programu je podporiť iniciatívy ďalších organizácií, ktoré chcú prispieť k riešeniu problematiky potravinového odpadu. Rozhodli sme sa ponúknuť finančnú podporu záchrancom jedla a pomôcť im tak realizovať projekty prinášajúce udržateľnú zmenu.

Prihlásiť sa mohli neziskové organizácie, obce, školy, škôlky alebo príspevkové organizácie, ktoré aktívne pristupujú k znižovaniu potravinového odpadu či už vzdelávacími aktivitami, alebo praktickými príkladmi, ktorými zachraňujú jedlo predtým, aby sa z neho stal odpad.

Každý z 5 víťazných projektov získal 5 000 eur na realizáciu svojho projektu. Okrem toho sa porota rozhodla udeliť štyrom organizáciám balík kuchynských pomôcok, ktoré prispejú k správnemu spracovaniu a uchovávaniu potravín. 


O najlepších projektoch rozhodla komisia zložená zo zamestnancov spoločnosti Tesco a expertov dlhodobo pôsobiacich v tejto oblasti:

Katarína Pšenáková – Head of Communications & Campaigns, Tesco
Karina Jakešová – Community operations manager CZ/SK, Tesco
Lucia Vicenová – Manažérka komunikácie kampaní CE, Tesco
Petra Csefalvayová - INCIEN - Inštitút cirkulárnej ekonomiky
Zlata Smolková - generálna riaditeľka Sekcie potravinárstva a obchodu, Ministerstvo pôdohospodárstva / Zuzana Benčúriková - Hlavný štátny radca, Odbor potravinárskeho priemyslu, obchodu a kvality potravín, Sekcia potravinárstva a obchodu
Denisa Rášová - Circular Slovakia

Po 5 000 eur udelila komisia týmto projektom:

Zero Waste kantína od organizácie Free Food - Jedlo pre všetkých, o.z.

Dlhodobým cieľom projektu Zero Waste kantína je upozorniť na rôzne aspekty plytvania potravinami v sektore školských stravovacích zariadení. V rámci projektu ponúkame komplexné riešenie pre redukciu odpadu v zariadení spoločného stravovania, ktoré je merateľné, udržateľné a replikovateľné. Naše riešenie, resp. opatrenia, cielime na oboje - poskytovateľov služby (školskú jedáleň a jej personál) aj samotných spotrebiteľov (primárne študenti, no osvete sa nevyhnú ani učitelia). Projekt je určený pre stredné školy. Práve vďaka pilotnému projektu, ktorý od júna / septembra prebieha na jednom bratislavskom gymnáziu sme mohli vytvoriť metodiku, ktorú v projekte zároveň testujeme – od dotazníkov cez meracie protokoly, až po rôzne opatrenia. Bohužiaľ, z merania sme zistili alarmujúci údaj o množstve potravinového odpadu, pričom príčiny sú rôzne a do veľkej miery systémové, a teda zvrátiteľné len na úrovni, kde sa tvoria politiky a rozpočty. Radi by sme preto nazbierali viac dát a údajov prostredníctvom ďalších meraní, ktoré cítime, že sú potrebné na to, aby sme následne vedeli lepšie, všeobecnejšie vyhodnotiť celkový stav a tieto informácie predstaviť kompetentným inštitúciám. Väčšie množstvo dát by taktiež viedlo k vytvoreniu podrobnejšej metodiky pre školské zariadenia. Naša motivácia je zmena k lepšiemu.

Zdokonaľovanie záchranárov jedla v Potravinovej banke Slovenska od Potravinovej banky Slovenska

Potravinová banka Slovenska prostredníctvom partnerských organizácií a dobrovoľníkov každý týždeň zachráni viac ako 70 ton potravín. Veľkú časť z toho sa nám podarí zachrániť aj práve vďaka spoločnosti Tesco. Všetci títo naši a partnerskí dobrovoľníci sú naozajstnými záchranármi jedla. Podľa skúseností z posledných dvoch rokov však potrebujeme týchto záchranárov viac vzdelávať, ukázať im, ako sa dá efektívne naložiť s potravinovými prebytkami a celkovo zvýšiť ich povedomie o darcovstve. Chceme z nich urobiť nielen záchrancov jedla, ale aj ambasádorov v boji proti plytvaniu potravinami a ambasádorov darcovstva. Preto sme sa rozhodli pripraviť pre nich sériu aktivít v rámci neformálneho vzdelávania, o ktorých sme presvedčení, že im v tom pomôžu.

Social Impact Award od občianskeho združenia KOLABO

V našej práci sa často stretávame s mladými ľuďmi, ktorí majú aktívny záujem zmeniť svet okolo seba. Sú veľmi citliví voči svojmu okoliu, ekologicky uvedomelí, odvážni, kreatívni, technologicky zdatní a plní nápadov ako prispieť k pozitívnej spoločenskej zmene. Táto zmena sa môže týkať rôznych oblastí života vrátane ochrany životného prostredia. Práve v tejto oblasti vnímame veľký priestor pre sociálne inovácie a mladí ľudia to vnímajú tiež. Prichádzajú za nami s rôznymi nápadmi. Chcú programovať aplikácie, interaktívne kuchárske knihy a sieťovať komunity. Vnímame ich potenciál, ale aj ich limity. Žiaľ, formálny vzdelávací systém, tak ako je nastavený dnes, im neumožňuje dostatočne rozvíjať ich kompetencie potrebné na premenu nápadu na funkčné produkty či služby, ktoré by mali charakter sociálneho podnikania, čo by im zaručilo ich udržateľnosť. My im chceme pomôcť zrealizovať tieto ich nápady, a to doplnením ich vedomostí a zručností prostredníctvom vzdelávacieho programu, v rámci ktorého budeme spolu s nimi podrobne rozpracovávať ich nápady, spoločne overovať ich funkčnosť a čo je veľmi dôležité, aj merať ich skutočný dopad na komunitu. Počas 5 víkendov budeme intenzívne pracovať s desiatkami mladých ľudí v 5 slovenských mestách, ktorí dostanú príležitosť dať svojmu nápadu funkčnú formu. Tých najlepších z nich posunieme do intenzívneho mentoringového programu, kde budú nápady ďalej rozvíjať. Pre 4 najperspektívnejšie tímy čaká finančná odmena a príležitosť inšpirovať sa sociálnymi inovátormi z celého sveta počas Social Impact Summitu.

Dajme potravinám druhú šancu od Filantropie Michalovsko-košickej eparchie

Projektom by sme chceli aktívne napĺňať strategické ciele programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja nášho regiónu v rovine zvyšovania kvality života všetkých občanov a v prospech udržateľného sociálneho a environmentálneho rozvoja regiónu cez budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry siete distribúcie potravín, ktorými je ešte možné pomôcť sociálne odkázaným občanom, a tak bojovať proti ich plytvaniu a tvoriť z nich zbytočný odpad, ak spĺňajú zákonnú dobu použitia. Tesco dáva našej organizácii možnosť, aby potraviny, ktoré už nemôže predávať a spĺňajú zákonnú dobu použitia: - neskončili na smetisku alebo v kafilérii (nevytvorili sme zbytočný odpad - ekológia) - mohli sme ich bezplatne distribuovať ľuďom, ktorí si ich nemajú začo kúpiť (sociálna pomoc) - prejavíte tým milosrdenstvo a urobíte dobrý skutok - pomôžete mnohým ľuďom vo vašom okolí, ktorí za to budú vďační.

Zachráň zvyšky od Centra environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA

Nedávno sme v rámci spolupráce s platformou Circular Slovakia vydali podcast o potravinovom odpade a jeho následnom spracovaní, ktorej hostkou bola aj zástupkyňa Tesco Slovensko. Zistili sme, že ľudia si vôbec neuvedomujú, aké množstvo potravín končí v odpade, prečo to tak je, čo proti tomu môžu urobiť a prečo je potrebné bioodpad, ktorý vznikne, kompostovať. V kontexte aktuálneho vývoja s prísnejšími klimatickými aj recyklačnými cieľmi je téma potravinového odpadu a jeho spracovania zásadnou, no v slovenskom mediálnom priestore rezonuje veľmi slabo. Napriek tomu, že na Slovensku vznikla povinnosť zbierať aj kuchynský bioodpad, vo verejnom priestore nebola citeľná debata o tom, ako tento druh odpadu vzniká a ako s ním správne nakladať. V tomto projekte by sme to chceli zmeniť. Prostredníctvom ucelenej mediálnej série vo forme podcastov, článkov aj live streamov a interaktívnych infografík na instagrame sa pozrieme na to: kde vzniká potravinový odpad: domácnosti - čo sa najčastejšie vyhadzuje a ako tomu predísť? (hostia: Do poslednej omrvinky, Free food), školy - mliečka v tetra paku verzus bezobalové desiaty, ako funguje zero waste školská jedáleň nemocnice a iné zariadenia - prečo je tam jedlo často tak nekvalitné a ako to zmeniť? (Zelená jedáleň, inovatívni šéfovia závodných jedální, príklady z Rakúska); Predajne potravín - čo robia s nepredanými potravinami obchody, ako funguje potravinová banka producenti - ako funguje regeneratívne hospodárstvo, ako sa predáva škaredá zelenina, ako sa chová hmyz ako krmivo budúcnosti; čo s potravinovým odpadom, keď vznikne, aby sme ho využili: ako sa mestá zhostili zberu bioodpadu - príklad dobrej praxe zo Slovenska aj zo sveta (Bratislava, Trenčín, Parma, San Francisco), ako kompostovať doma - červíky, bokashi, záhradný kompostér, prečo je kompost dobrý pre pôdu aj klímu.

Na stiahnutie

Grantová výzva - Záchranári jedla (2. ročník)
Grantová výzva - Záchranári jedla (2. ročník) PDF 164KB
Grantová výzva - Záchranári jedla (1. ročník)
Grantová výzva - Záchranári jedla (1. ročník) PDF 154KB