Privacy & cookies policy

Tesco PLC (ďalej len „spoločnosť“) je prevádzkovateľ osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať v procese toho, ako používate túto stránku a súvisiace služby.

Chápeme, že starostlivosť o osobné údaje, ktoré s nami zdieľate, je nesmierne dôležitá. Chceme, aby ste si boli istí, že vaše údaje sú s nami v bezpečí a že rozumiete, ako ich používame; tieto zásady ochrany osobných údajov a súborov cookies (ďalej len ako „zásady“) stanovujú práve tieto kľúčové informácie.

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme

V tejto časti sa dozviete, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme.

Môžeme zhromažďovať a spracovávať informácie o vás, najmä, nie však výlučne:

 • informácie, ktoré nám poskytnete. Informácie o vás môžete poskytnúť vyplnením formulárov na našej webovej stránke alebo korešpondenciou vedenou s nami či už telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom. Informácie, ktoré nám poskytnete, môžu obsahovať vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo, osobný opis a fotografiu.
 • informácie, ktoré o vás zhromažďujeme. S ohľadom na každú vašu návštevu našej webovej stránky môžeme automaticky zbierať technické informácie a informácie o vašej návšteve; a
 • informácie, ktoré dostávame z iných zdrojov. Informácie o vás môžeme získať, ak používate akékoľvek iné webové stránky, ktoré prevádzkujeme, alebo iné služby, ktoré poskytujeme. Úzko spolupracujeme aj s tretími stranami a od nich môžeme o vás získať rovnako ďalšie informácie.

Ako a prečo používame vaše osobné údaje

Táto časť podrobne vysvetľuje, ako a prečo používame vaše osobné údaje.

Zhromažďovanie vašich osobných údajov nám pomáha lepšie porozumieť tomu, čo od nás potrebujete, a zlepšovať naše služby určené pre vás. Bez obmedzenia môžeme vaše informácie použiť na nasledovné účely:

 • viesť a zlepšovať našu webovú stránku vrátane zabezpečenia toho, aby bol jej obsah pre vás a pre váš počítač prezentovaný čo najefektívnejšie;
 • spravovať našu webovú stránku, ako aj pre interné operácie vrátane odstraňovania problémov, analýzy údajov, testovania, výskumu, štatistických údajov a prieskumu;
 • prispôsobiť naše služby určené pre vás;
 • povedať vám o dôležitých zmenách na webovej stránke a našich službách;
 • viesť propagácie, súťaže, prieskumy zákazníkov a dotazníky a umožniť vám zúčastňovať sa na interaktívnych prvkoch našej služby, ak sa tak rozhodnete; a
 • zvyšovať naše úsilie na zaistenie bezpečnosti našich stránok.

Máte právo požiadať nás, aby sme vaše osobné údaje nespracovávali na marketingové účely.

Akcionári

Ak ste akcionárom spoločnosti, spracúvame nasledujúce osobné údaje:

Vaše meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, dátum narodenia a finančné informácie (podrobnosti o bankovom účte, aby sme mohli napríklad vyplácať dividendy), ako aj informácie o vašich podieloch.

Medzi zákonné požiadavky patrí aj požiadavka, aby meno, adresa a počet vlastnených akcií boli uvedené v našom registri akcií. Ak tieto informácie neposkytnete, nebudeme môcť zaregistrovať váš podiel.

Vaše osobné údaje tiež spracúvame v prípade, že je to potrebné na to, aby sme vyhoveli zákonným požiadavkám, ktoré sú na nás kladené, ako sú napríklad zákon o obchodných spoločnostiach, požiadavky burzy, nariadenia o finančnej kriminalite a daňové zákony.

Právny základ spracúvania

Pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré spracovávame na to, aby sme vám mohli zasielať akékoľvek marketingové oznámenia, s ktorých prijímaním ste súhlasili, robíme tak na základe vášho súhlasu. Svoj súhlas s prijímaním týchto oznámení môžete kedykoľvek odvolať.

Vo vzťahu k ostatným spracúvaným osobným údajom ich spracúvame na základe toho, čo sa nazýva „naše oprávnené záujmy“:

 • pomôcť vám pochopiť naše podnikanie, jeho fungovanie a zmeny;
 • informovať vás o novinkách a udalostiach vrátane regulačných správ týkajúcich sa spoločnosti Tesco;
 • spravovať a aktualizovať váš účet, riešiť problémy a reagovať na sťažnosti;
 • predchádzať podvodom a odhaľovať ich;
 • pozývať vás na udalosti spojené s vyššie uvedenými skutočnosťami.

Zdieľanie osobných údajov

Osobné údaje môžeme zdieľať s inými organizáciami za nasledujúcich okolností:

 • s našimi poskytovateľmi služieb (ako napr. naše webové stránky alebo hostitelia udalostí) s cieľom prevádzkovať službu a spravovať váš účet;
 • ak ste akcionárom, s naším poskytovateľom služieb registrácie akcií;
 • ak ste akcionárom, s našimi vyhľadávacími agentmi s cieľom nájsť „chýbajúcich“ akcionárov;
 • ak zákon alebo verejný alebo regulačný orgán nariadi, že sme povinní tieto osobné údaje zdieľať;
 • ak potrebujeme zdieľať osobné údaje za účelom založenia, uplatňovania alebo obhajoby našich zákonných práv (to zahŕňa poskytovanie osobných údajov iným osobám za účelom predchádzania podvodom);
 • ak reštrukturalizujeme, predávame alebo prevádzame náš podnik (alebo jeho časť). Napríklad v súvislosti s jeho prevzatím alebo zlúčením.

Zodpovedná osoba

Naše zodpovedné osoby môžete  kontaktovať e-mailom na: DPO@uk.tesco.com

Ako chránime osobné údaje

Vieme, aké dôležité je chrániť a spravovať vaše osobné údaje. V tejto časti sú uvedené niektoré opatrenia, ktoré sme zaviedli:

 • pri zhromažďovaní, uchovávaní a zverejňovaní osobných údajov uplatňujeme fyzické, elektronické a procedurálne ochranné zabezpečenia;
 • chránime bezpečnosť vašich informácií počas prenosu ich šifrovaním;
 • na zabezpečenie ochrany týchto údajov používame počítačové zabezpečenie, ako sú brány firewall a šifrovanie údajov;
 • autorizujeme prístup iba pre zamestnancov a dôveryhodných partnerov, ktorí údaje potrebujú na plnenie svojich povinností;
 • pravidelne monitorujeme naše systémy z hľadiska ich možnej zraniteľnosti a útokov a vykonávame penetračné testy s cieľom identifikovať spôsoby, ako ďalej posilňovať bezpečnosť; a
 • pred tým, ako vám sprístupníme vaše osobné údaje, požiadame o preukázanie totožnosti.

Aj keď na ochranu vašich osobných údajov prijímame príslušné technické a organizačné opatrenia, je dôležité, aby ste svoje prihlasovacie údaje a zariadenia chránili pred neoprávneným prístupom.

Osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa môžu preniesť a uložiť na miesto určenia mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“). Spracovávať ho môžu aj spoločnosti pôsobiace mimo EHP, ktoré pracujú pre nás alebo pre jedného z našich poskytovateľov služieb. Ak tak urobíme, dbáme na to, aby boli vaše práva na súkromie rešpektované v súlade s týmito zásadami. Najbežnejším spôsobom, ako to robíme, je zavedenie konkrétneho typu zmluvy s názvom „Štandardné zmluvné doložky“ alebo prostredníctvom schválenej schémy, napríklad „Ochrana súkromia“.

Podanie sťažnosti u regulátora ochrany osobných údajov

Boli by sme radi, ak by sme mohli vyriešiť akékoľvek vaše prípadné sťažnosti, máte však každopádne právo podať sťažnosť britskému regulačnému orgánu na ochranu osobných údajov (ICO) ohľadne spôsobu, akým sme vaše osobné údaje použili. Webová stránka regulačného orgánu je https://ico.org.uk. Taktiež sa môžete obrátiť na slovenský úrad na ochranu osobných údajov, ktorého kontaktné údaje nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Právo dotknutej osoby na prístup k osobným údajom

Máte právo vidieť osobné údaje, ktoré o vás uchovávame. Konkrétne ide o „Žiadosť dotknutej osoby o prístup k osobným údajom“.

Ak chcete kópiu osobných údajov, ktoré o vás máme, napíšte na adresu:

Data Protection Executive (Group Safety, Security and Resilience), Maldon Building, Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, AL7 1GA.

 

Ďalšie práva na súkromie

Ak sa domnievate, že o vás uchovávame nesprávne alebo nepresné osobné údaje, dajte nám vedieť a my ich opravíme.

Za určitých okolností môžete mať tiež právo namietať proti použitiu vašich osobných údajov, obmedziť ich používanie, nechať ich vymazať alebo žiadať, aby sme zaslali ich kópiu vám alebo tretej strane.

Viac informácií o týchto právach sa dozviete na webovej stránke ICO: ico.org.uk alebo môžete prípadne kontaktovať nás (v časti „Kontaktujte nás“ nižšie).

Ako dlho používame osobné údaje

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné; ako dlho to závisí od niekoľkých faktorov, najmä:

 • dôvodu, prečo sme ich zbierali, na prvom mieste;
 • ich veku;
 • či existuje právny/regulačný dôvod na to, aby sme si ich ponechali;
 • či ich potrebujeme na vašu alebo našu ochranu.

Súbory cookies

Naša webová stránka používa súbory cookies na to, aby vás odlíšila od ostatných používateľov našej webovej stránky. To nám pomáha poskytovať vám dobrú skúsenosť s prehliadaním našej webovej stránky a tiež nám umožňuje vylepšovať našu webovú stránku.

Aby sme vyhoveli novým pravidlám, používame systém klasifikácie rôznych typov súborov cookies, ktoré využívame na webovej stránke, alebo ktoré môžu prostredníctvom našej webovej stránky spúšťať tretie strany. Klasifikáciu vyvinula Medzinárodná obchodná komora Spojeného kráľovstva a vysvetľuje viac o tom, ktoré súbory cookies používame, prečo ich používame a aké funkcie stratíte, ak sa rozhodnete, že ich nechcete mať na svojom zariadení.

Čo je to súbor cookie?

Cookie je malý súbor písmen a číslic, ktorý uložíme vo vašom prehliadači alebo na pevný disk vášho počítača, ak s tým súhlasíte. Cookies obsahujú informácie, ktoré sa prenášajú na pevný disk vášho počítača.

Ďalšie informácie o cookies nájdete na www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.

Súbory cookies použité na našej webovej stránke

Na našom webe používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutne potrebné súbory cookies. Tieto súbory cookies umožňujú služby, o ktoré ste konkrétne požiadali. Pre tie druhy cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné, sa nevyžaduje žiadny súhlas. Tieto súbory cookies sú nevyhnutné na to, aby vám umožnili pohybovať sa po webovej stránke a využívať jej funkcie, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam webovej stránky. Bez týchto súborov cookies služby, o ktoré ste požiadali, ako sú nákupné košíky alebo elektronická fakturácia, nie je možné poskytnúť.
 • Výkonnostné cookies. Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie na navštívených stránkach. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s umiestnením týchto typov súborov cookies na vaše zariadenie. Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, napríklad, na ktoré stránky návštevníci najčastejšie chodia a či dostanú chybové hlásenia z webových stránok. Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie, ktoré identifikujú návštevníka. Všetky informácie, ktoré tieto cookies zhromažďujú, sú agregované, a preto anonymné. Používajú sa iba na zlepšenie fungovania webovej stránky.
 • Funkčné súbory cookies. Tieto súbory cookies si pamätajú rozhodnutia, ktoré ste urobili pre vylepšenie vášho užívateľského zážitku. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že tieto typy súborov cookies môžeme umiestniť na vaše zariadenie. Tieto súbory cookies umožňujú webovým stránkam zapamätať si výber, ktorý ste urobili (napríklad vaše užívateľské meno, jazyk alebo oblasť, v ktorej sa nachádzate) a poskytujú vylepšené a osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookies sa dajú použiť aj na zapamätanie zmien vo veľkosti textu, písiem a iných častiach webových stránok, ktoré si môžete prispôsobiť. Môžu sa tiež použiť na poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali, napríklad na pozeranie videa alebo komentovanie blogu. Informácie, ktoré tieto súbory cookies zhromažďujú, môžu byť anonymizované a nemôžu sledovať vašu aktivitu prehliadania na iných webových stránkach.

Viac informácií o jednotlivých súboroch cookies, ktoré používame, a účele, na ktoré ich používame, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Názov súboru cookie

Použitie súboru cookie

Trvanie súboru cookie

Host

Definícia

__ga

Metrika: Google

2 roky

.tescoplc.com

tescoplc.com používa Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics nastavuje súbor cookie tak, aby vyhodnotila vaše použitie webových stránok a zostavila správy o aktivite používateľov. Spoločnosť Google ukladá informácie zhromaždené súborom cookie na serveroch v USA. Spoločnosť Google môže tieto informácie previesť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takéto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriradí vašu IP adresu k žiadnym iným údajom, ktoré vlastní spoločnosť Google. Používaním webovej stránky tescoplc.com súhlasíte so spracovaním vašich údajov spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

__gat

Metrika: Google

10 minút

.tescoplc.com

__gat_AG

Metrika: Google

10 minút

.tescoplc.com

_gat_UA-42224171-1

Metrika: Google

10 minút

.tescoplc.com

seen_cookie_message

Metrika: Tesco

1 rok

.tescoplc.com

Tento súbor cookie sa používa na identifikáciu používateľov, ktorí akceptovali používanie súborov cookies na www.tescoplc.com.

seen_welcome_message

Metrika: Tesco

1 rok

.tescoplc.com

Tento súbor cookie sa používa na identifikáciu používateľov, ktorí videli uvítaciu správu o udržateľnosti na sustainability.tescoplc.com.

Na našom účte Google Analytics zhromažďujeme prostredníctvom súboru cookie s názvom Third-party DoubleClick demografické údaje a údaje o záujmoch. To nám umožňuje vidieť vek, pohlavie a záujmy návštevníkov, ktorí majú tento súbor cookie vo svojom prehliadači.

Zdroj demografických údajov a údajov o záujmoch

Zdroj

Týka sa

Podmienka

Výsledok

Súbor cookie s názvom Third-party DoubleClick

Iba aktivít na webovom prehliadači

Prítomnosť súboru cookie

Analytics zhromažďuje všetky demografické údaje a informácie o záujmoch, ktoré sú v súbore cookie k dispozícii

Spoločnosť Google poskytuje návštevníkom, ktorí sa chcú odhlásiť alebo zmeniť svoje nastavenia reklám, nasledujúce možnosti:

Návštevníci sa môžu tiež rozhodnúť, že nebudú zhromažďovať svoje údaje pomocou nástroja Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Používanie nastavení prehliadača na správu súborov cookies

Súbory cookies môžete zablokovať aktivovaním nastavenia vo vašom prehliadači, ktoré vám umožní odmietnuť nastavenie všetkých alebo niektorých súborov cookies. Ak však nastavenia svojho prehliadača použijete na zablokovanie všetkých súborov cookies (vrátane základných súborov cookies), pravdepodobne nebudete mať prístup k celej našej webovej stránke alebo k jej časti.

Kontaktujte nás

Ak nás chcete kontaktovať ohľadom týchto pravidiel, pošlite e-mail na online@tesco.co.uk

Posledná aktualizácia: 28. novembra 2019