Terms & conditions

Podmienky používania

Informácie o tejto webovej stránke a tieto podmienky

Webovú stránku www.tescosk.sk (ďalej len „webová stránka“) prevádzkuje spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. (ďalej len „Tesco“ alebo „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), so sídlom Kamenné nám. 1/A, 851 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 366/B. Ďalšie informácie o tom, ako nás môžete kontaktovať, sú uvedené nižšie.

Predtým, ako začnete používať našu webovú stránku (vrátane prístupu, prehliadania alebo registrácie na používanie našej webovej stránky), pozorne si prečítajte tieto podmienky, pretože sa vzťahujú na to, ako budete používať našu webovú stránku. Používaním našej webovej stránky potvrdzujete, že prijímate tieto podmienky a že súhlasíte s ich dodržiavaním. V prípade, že s týmito podmienkami nesúhlasíte, nesmiete požívať webovú stránku a mali by ste ju opustiť.

Prístup na našu webovú stránku

Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zaistili nepretržité fungovanie našej webovej stránky a služieb a aby naša webová stránka a jej obsah boli bez chýb, hoci to nemôžeme zaručiť. Ak budeme potrebovať pozastaviť alebo obmedziť prístup alebo aktualizovať našu webovú stránku alebo jej obsah, urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme minimalizovali akékoľvek prerušenie a pokúsime sa obnoviť webovú stránku hneď, ako to bude možné.

Obsah webovej stránky

Sme oprávnení zmeniť alebo odstrániť obsah alebo časti našej webovej stránky.

Zákonné práva, vrátane práv duševného vlastníctva, k našej webovej stránke a akýkoľvek jej obsah sú predmetom nášho vlastníctva (prípadne nám bol udelený súhlas na ich používanie treťou stranou). Naša webová stránka a jej obsah sú chránené medzinárodnými zákonmi o autorských právach a právach k databázam.

Ak uvádzame odkazy z našej webovej stránky na iné stránky, slúži to len pre informačné účely. Nemáme žiadnu kontrolu, ani nenesieme zodpovednosť za obsah týchto stránok alebo zdrojov. Odkazy na ochranné známky tretích strán slúžia len na identifikačné účely a nevyjadrujú súhlas týchto strán s webovou stránkou ani s jej obsahom. Tieto podmienky používania vám neudeľujú právo používať ochranné známky tretích strán.

 

Používanie webovej stránky

Sme radi, že obsah našej webovej stránky používate na svoje osobné, informačné a, nekomerčné použitie za predpokladu rešpektovania všetkých informácií o autorských právach a vlastníckych právach. Naše obchodné značky, logá, iné duševné vlastníctvo alebo akýkoľvek iný obsah našej webovej stránky nesmiete používať na komerčné, propagačné, prezentačné alebo firemné účely, pokiaľ nezískate náš predchádzajúci písomný súhlas.

Nekopírujte, nezverejňujte ani sa inak nesnažte zneužiť našu webovú stránku alebo náš obsah, ani nepoužívajte naše služby na akékoľvek nezákonné účely alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý poškodzuje našu webovú stránku, poškodzuje ostatných používateľov alebo porušuje naše práva duševného vlastníctva alebo naše iné práva a záujmy.

Podnikneme kroky, ktoré považujeme za potrebné na ochranu našich služieb a našich zákazníkov.

Nemôžeme zaručiť, že obsah na webovej stránke je vhodný alebo dostupný na použitie na miestach mimo Slovenskej republiky a kde je zakázaný prístup na webovú stránku z území, kde je jej obsah nezákonný alebo protiprávny.

Iba informačné účely

Aj keď sme sa usilovali o zabezpečenie presnosti informácií uvedených na tejto webovej stránke, neposkytujeme žiadne vyhlásenia ani záruky alebo záväzky akéhokoľvek druhu, výslovné ani predpokladané, pokiaľ ide o presnosť, spoľahlivosť, včasnosť alebo úplnosť akýchkoľvek takýchto informácií. Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek škody akéhokoľvek druhu alebo pôvodu, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo v dôsledku používania alebo spoliehania sa na túto webovú stránku alebo akýchkoľvek informácií, ktoré obsahuje.

Odkazy na našu webovú stránku

Ste oprávnení odkazovať na našu domovskú stránku za predpokladu, že tak urobíte čestným a zákonným spôsobom, ktorý nepoškodí našu povesť alebo ju nezneužije.

Nesmiete:

  • vytvoriť odkaz takým spôsobom, ktorý by naznačoval akúkoľvek formu pridruženia, schválenia alebo potvrdenia z našej strany v prípade, ak nebolo dané; alebo
  • vytvoriť odkaz na akúkoľvek časť našej webovej stránky, ktorá nie je domovskou stránkou.

Vyhradzujeme si právo zrušiť povolenie na vytvorenie odkazu bez predchádzajúceho upozornenia.

Ak naša webová stránka obsahuje odkazy na iné stránky a zdroje poskytnuté tretími stranami, tieto odkazy sme poskytli iba pre vašu informáciu. Nemáme však žiadnu kontrolu nad obsahom týchto stránok alebo zdrojov.

Obmedzenie našej zodpovednosti

V plnom rozsahu povolenom príslušným právnym poriadkom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z vášho prístupu na webovú stránku vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek strát (finančných alebo iných) alebo škôd vyplývajúcich priamo alebo nepriamo z akejkoľvek takejto dôvery.

Za obsah webových stránok, na ktoré odkazuje naša webová stránka, nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Takéto odkazy by sa nemali interpretovať ako schválenie týchto prepojených webových stránok. Nezodpovedáme za žiadne straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť pri ich použití.

Nezodpovedáme za žiadne straty alebo škody spôsobené vírusom, distribuovaným útokom odmietnutia služby alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže infikovať vaše počítačové vybavenie, počítačové programy, údaje alebo iný majetkový materiál v dôsledku používania našej webovej stránky alebo stiahnutia akéhokoľvek jej obsahu alebo obsahu akejkoľvek webovej stránky, na ktorú naša webová stránka odkazuje.

Tieto podmienky používania môžeme kedykoľvek zmeniť zverejnením aktualizovaných podmienok používania na odkaze „Podmienky používania“ na webovej stránke, pričom tieto zmeny nadobúdajú účinnosť po ich zverejnení, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Ste zodpovední za oboznámenie sa s akýmikoľvek zmenenými podmienkami. Pokračovanie v používaní tejto webovej stránky po zmenách týchto podmienok používania predstavuje váš súhlas so zmenenými podmienkami používania.

Jurisdikcia

Tieto podmienky a vaše používanie webovej stránky sa spravujú právnymi predpismi  Slovenskej republiky, pričom obe strany, my ako aj vy, súhlasíme s tým, aby v prípade akéhokoľvek sporu mali výlučnú právomoc slovenské súdy. Ak je

Na koho sa obrátiť

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky alebo sťažnosti alebo akékoľvek požiadavky na technickú podporu, zavolajte nám na: +44 (0) 800 505555.

Posledná aktualizácia: 28. novembra 2019.