Apendix

Transparentne informujeme o pokroku s jasnými kľúčovými výkonnostnými ukazovateľmi a to aj pokiaľ ide o historické údaje. Naše najvýznamnejšie ukazovatele sú aplikované na úrovni celej Skupiny.

Overovanie pritom prebieha hodnotením nezávislej tretej strany. Zosúlaďujeme naše metodiky vykazovania s uznávanými štandardmi zverejňovania. Naše zverejnenia v zmysle štandardov SASB, spolu so všetkými údajmi týkajúcimi sa plnenia kľúčových ukazovateľov výkonu, je možno nájsť v našom Sustainability Databook.

Rada pre účtovné štandardy udržateľnosti (SASB) vytvorila súbor celosvetovo použiteľných sektorovo špecifických štandardov udržateľnosti. Tie identifikujú finančne významné otázky a súvisiace metriky, aby spoločnosti informovali investorov o svojom prístupe k udržateľnosti a výkonnosti. Naša správa uvedená nižšie je založená na štandardoch pre maloobchod a distribúciu potravín.

Tesco je prvým maloobchodníkom, ktorý používa metódu výkazníctva v zmysle štandardov SASB, ide o hlavnú metódu na úrovni Skupiny.

Spracovanie na úrovni celej Skupiny vrátane všetkých údajov o reportingu Tesca

Naše ciele

Prinášať zákazníkom každý deň niečo navyše

Kľúčové ukazovatele výkonu: do roku 2027 dosiahnuť 53 % podiel objemu predaja produktov so „zdravým“ výživovým skóre

  • Zvýšiť podiel predaja zdravých produktov na základe odmerania ich nutričnej hodnoty a stanoviť cieľ pre zdravé výrobky do konca roka 2022.
  • Do roku 2025 zvýšiť predaj rastlinných alternatív mäsa o300 %.
  • Vypracovať plán na zdravšie produkty vlastnej značky prostredníctvom reformulácie vo všetkých troch krajinách.

Skvelé miesto na prácu pre všetkých

Kľúčové ukazovatele výkonu: percentuálne rodové zastúpenie a percentuálne etnické zastúpenie medzi našimi top globálnymi lídrami.

  • Do roku 2025 zvýšiť zastúpenie žien medzi našimi top globálnymi lídrami na 35 %.
  • Zvýšiť podiel našich top globálnych lídrov z etnicky rozmanitého prostredia na 14 % do roku 2025.

Podpora planéty

Kľúčové ukazovatele výkonu: percentuálne zníženie emisií skleníkových plynov v rozsahu pôsobnosti sféry 1 a 2 v porovnaní s východiskovým rokom 2015. Na úrovni Skupiny sme si stanovili odvážne ciele dosiahnuť uhlíkovú  neutralitu do roku 2035 a zabezpečiť klimatickú neutralitu nášho dodávateľského reťazca do roku 2050, a to v súlade s cieľom OSN udržať globálne otepľovanie pod 1,5 stupňa Celzia.

  • 100 % využívanie elektrickej energie iba z certifikovaných obnoviteľných zdrojov od roku 2020
  • stanovenie ambicióznejšieho záväzku dosiahnuť nielen uhlíkovú, ale aj klimatickú neutralitu vo všetkých našich prevádzkach, a to už do roku 2035
  • Naším cieľom je do roku 2025 získavať všetku sóju v našich dodávateľských reťazcoch z regiónov, ktoré sú overené ako oblasti bez odlesňovania
  • Zaviazali sme sa do roku 2030 všetky naše voľne žijúce ryby získavať udržateľným spôsobom a do roku 2025 získavať všetky tuniaky udržateľným spôsobom

Kľúčový ukazovateľ výkonu: percentuálna zmena v tonách potravinového odpadu verzus percento ton predaných potravín v porovnaní s východiskovým rokom 2016/17. Pravidelne meriame a zverejňujeme údaje o potravinovom odpade a sme hrdí na to, že sme nielen dosiahli, ale naďalej prekračujeme cieľ udržateľného rozvoja OSN 12.3 – do roku 2030 znížiť množstvo potravinového odpadu o polovicu.

Výkonnosť našej Skupiny v kľúčových oblastiach bola overená treťou stranou.

Viac informácií

Ciele udržateľného rozvoja a Global Compact OSN

Správa o našom pokroku za rok 2021/22
Správa o našom pokroku za rok 2021/22 PDF 629KB