Kontinuálna podpora inkluzívnej kultúry

Napriek tomu, že už dnes môžeme oslavovať mnohé úspechy, naďalej pracujeme na posilňovaní inklúzie v našej spoločnosti. Uvedomujeme si, že stále je pred nami dosť práce na budovaní skutočne inkluzívneho prostredia, kde sa bude každý cítiť vítaný a mať pocit, že k nám patrí. Naša stratégia inklúzie a diverzity na nasledujúci rok pozostáva z troch pilierov, ktoré podporujú nižšie uvedené aktivity:

Zvyšovanie povedomia o inklúzii a diverzite

• Budeme pokračovať vo zvyšovaní povedomia pripomínaním si významných medzinárodných dní súvisiacich s inklúziou a diverzitou (napr. Medzinárodný deň osôb so zdravotným znevýhodnením, Medzinárodný deň žien, Deň matiek a ďalšie)
• Budeme prihliadať na rozmanité potreby našich kolegýň a kolegov, čo nám pomôže napĺňať rozličné požiadavky našich zákazníčok a zákazníkov
• Budeme ďalej rozvíjať naše porozumenie rozmanitosti v čo najširšom kontexte
• Budeme pokračovať v uverejňovaní údajov o diverzite a inklúzii, našich plánov i pokroku na ročnej báze

Naše manažérky a manažéri idú v inklúzii príkladom a vítajú rozmanitosť

• Pre naše riaditeľky a riaditeľov sú pripravené školenia o diverzite a inklúzii a aj tento rok ich absolvuje každý v našej spoločnosti
• Pre naše líniové manažérky a manažérov centrálnej kancelárie sme spustili nové školenie inkluzívny manažér/ka, ktoré prebehne koncom roka                                                                                                                                    • Pracujeme na ďalších školeniach pre líniové manažérky a manažérov zameraných na podporu duševného zdravia
• Predstavujeme aktualizované Pravidlá pre prispôsobenie pracovných podmienok, aby naše líniové manažérky a manažéri dokázali poskytovať lepšiu podporu kolegom so zmenenou pracovnou schopnosťou
• Budeme sa naďalej zameriavať na podporu a rozvoj jednotlivcov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Inklúzia je súčasťou pracovného života kolegýň a kolegov

• Aktualizujeme materiály zamerané na nábor prichádzajúcich kolegýň a kolegov tak, aby sa v nich používal inkluzívny jazyk
• Do procesov náboru a zaškoľovania kolegýň a kolegov začleníme nové podporné prístupy inklúzie a diverzity
• Do procesu manažmentu talentov a výkonnosti začleníme inkluzívny pohľad, aby sme eliminovali predsudky a zaujatosť
• Zavedieme ďalšie benefity a pravidlá zamerané na rodinu, na podporu kolegýň a kolegov, ktorí sa starajú o zverenú osobu