Rozvíjame potenciál každej kolegyne a každého kolegu

Ženy tvoria až 74 % z celkového počtu kolegov Tesca na Slovensku. Sme radi, že v seniorných pozíciách máme toľko talentovaných žien a sme odhodlaní spraviť všetko pre to, aby sme zabezpečili všetkým kolegyniam a kolegom rovnaký prístup ku všetkým pozíciám v našej spoločnosti.

Transparentnosť v odmeňovaní

Aj keď ženy a muži majú rovnaké príležitosti, nemusia napredovať v kariére rovnako. Môže to byť spôsobené odvetvím, organizačnými prekážkami alebo životnými rozhodnutiami. Porovnanie priemerného platu všetkých mužov s priemerným platom všetkých žien v organizácii – alebo analýza platových pomerov - poskytuje oveľa lepší prehľad o možnostiach žien a mužov napredovať na všetkých úrovniach organizácie. 

Sme hrdí, že ako jeden z najväčších súkromných zamestnávateľov na Slovensku dobrovoľne pristupujeme k publikovaniu našich dát o odmeňovaní žien a mužov. Meranie odmeňovania žien a mužov nám umožňuje identifikovať a pochopiť prekážky brániace ženám rozvíjať kariéru v našej spoločnosti a podniknúť kroky na odstránenie týchto prekážok. 

To je dôvod, prečo podporujeme meranie a transparentné zverejňovanie údajov o odmeňovaní žien a mužov všetkými veľkými zamestnávateľmi a prečo chceme ísť pozitívnym príkladom.

 

Meranie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov nám umožnilo identifikovať tri hlavné príčiny ich vzniku a nasmerovať aktivity do nasledovných oblastí:

1. V celkovom meradle pracuje v našej spoločnosti výrazne viac žien ako mužov. Platí však, že na seniornejších, lepšie platených pozíciách pracuje u nás proporčne viac mužov. V našich obchodoch a distribučných centrách väčšina
kolegýň a kolegov pracuje na pozíciách so špecifickými mzdovými tarifami, pri ktorých sa nehľadí na to, kto prácu vykonáva, ale iba na danú pozíciu. Rodový rozdiel v odmeňovaní je spôsobený väčším zastúpením mužov na pozíciách s vyššími tarifnými mzdami v porovnaní so ženami pracujúcimi prevažne na pozíciách, kde sú nižšie tarifné mzdy.

2. Rodové zastúpenie v lepšie platených profesiách, ktoré sú typické dominantnejším zastúpením mužov:
niektoré profesie na centrálnej kancelárii, ktoré sú tradične obsadzované mužmi, ponúkajú zvyčajne vyššie platové ohodnotenie. Podľa poslednej analýzy rodových rozdielov v odmeňovaní (Eurostat, 2019) dosahuje napr. rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v oblasti financií a poisťovníctva až 31,4 %. Tento externý vplyv sa bezpochyby odzrkadľuje aj v rozdieloch medzi platmi žien a mužov v rámci našej centrálnej kancelárie.

3. Kariérne voľby, rodinná situácia a životný štýl spôsobujú, že pracovné zmeny s najvyššími príplatkami (nočné alebo nedeľné zmeny) sú častejšie využívané mužmi ako ženami, napriek tomu, že sú tieto zmeny dostupné rovnako pre kolegyne a kolegov. Toto spôsobuje zvýšenú priemernú hodinovú sadzbu mužov, obzvlášť v obchodoch a distribučných centrách.

Zvyšovanie zastúpenia žien vo vedení

Zvýšenie podielu žien vo vedení prispeje k odstraňovaniu rodových rozdielov v odmeňovaní a zabezpečí, aby naše vedenie lepšie odrážalo rodovú skladbu našich kolegýň a kolegov. 

Keď chceme zmeniť situáciu vo vedúcich pozíciách, je dôležité, aby sme si pri obsadzovaní týchto pozícií mohli vyberať spomedzi silnej, rozmanitej skupiny talentov. To dá ženám aj mužom lepšiu príležitosť napredovať a získať povýšenie. 

To, samozrejme, platí aj pre náš externý náborový proces. Pri nábore kolegýň a kolegov na všetkých úrovniach – vrátane vstupných programov, ako sú Mladí lídri a absolventské programy, až po naše riaditeľky a riaditeľov – bude náš zoznam kandidátov obsahovať rovnako ženy, ako aj mužov.

Peter Kardhordó
Peter Kardhordó
oblastný manažér

“Obdivujem všetkých rodičov, ktorí robia skvelú prácu na svojich pracovných pozíciách a pritom ich doma čaká aj práca matky či otca. V mojom tíme pracuje 12 úspešných žien. Snažím sa ich podporovať v ich kariérnom raste, ale aj v tom, aby si zachovali vyváženosť pracovného a súkromného života. Sám som otcom dvoch detí, takže si uvedomujem, aké dôležité je mať možnosť zladiť moju prácu a zároveň sa venovať naplno rodine. Som rád, že je Tesco miestom, kde kolegovia dostávajú túto príležitosť.”

Jednými z najvyšších pozícií v našej spoločnosti sú pozície manažérok a manažérov obchodov, najmä veľkých hypermarketov. Podľa našich dát až 78 % kolegov v obchodoch tvoria ženy, kým manažérkami obchodov je 54 % žien. Vieme, že väčšina našich manažérok a manažérov pochádza z našich interných radov. Práve preto sme presvedčení, že by sme mali urobiť viac pre podporu žien a ich kariéry na pozíciách manažérok obchodov. Už dnes sa nám v tomto smere darí v menších obchodoch, ale v našich veľkých hypermarketoch je pred nami ešte kus práce.

Matt Simister
Matt Simister
generálny riaditeľ pre strednú Európu a sponzor Programu na podporu žien v Tescu

“Je nesmierne dôležité, aby naše vedenie rozumelo našim zákazníkom, odrážalo ich rôznorodosť a ilustrovalo, že Tesco je miestom, kde môže každý rásť a rozvíjať svoju kariéru. Už teraz Tesco zamestnáva množstvo skvelých kolegýň. Veľa z nich zastáva vedúce pozície, ale našou ambíciou je tento počet ešte navýšiť. Vďaka ženským vzorom v seniorných pozíciách a tým, že budeme flexibilnejším zamestnávateľom, kde môžu kolegyne rásť bez toho, aby museli obetovať veľa v ich súkromnom živote, to môžeme zmeniť rýchlo. Verím, že v strednej Európe máme obrovskú príležitosť vyniknúť ako skvelý zamestnávateľ žien na všetkých úrovniach biznisu, čo nám pomôže prilákať a udržať si najlepšie talenty na ktoromkoľvek trhu. Inkluzívnosť a flexibilita sú pre ľudí v biznisoch, ako je Tesco, nevyhnutnosťou. Myslím, že sa môžeme ponaučiť z obdobia pandémie, keď sme videli, že dokážeme byť oveľa efektívnejší a flexibilnejší, ako sme si dovtedy mysleli.”

Kariérne voľby našich kolegýň a kolegov ovplyvňuje aj lokalita obchodu. Rodinné povinnosti či starostlivosť o domácnosť je na Slovensku štatisticky stále viac v rukách žien ako mužov. Preto môže byť pre ne komplikované dochádzať alebo sa odsťahovať za prácou. Vďaka hustej sieti našich obchodov dokážeme ponúknuť príležitosti na rast po celej krajine. Aj preto sme spustili nový rozvojový program na podporu kolegýň a kolegov v obchode, aby mohli rásť a dosiahnuť svoj potenciál, kdekoľvek sa nachádzajú.

Lucia Knižková
Lucia Knižková
prevádzková personálna partnerka

“V Tescu pracujem už 20 rokov. Je to môj prvý a jediný zamestnávateľ. Počas môjho pôsobenia som postupne prechádzala rôznymi pozíciami, kde som mala možnosť kariérne rásť. Pred časom som sa vrátila z materskej dovolenky na pozíciu prevádzkový personálny partner. Som mamina troch detí. Vďaka flexibilite, organizácii práce a skvelým kolegom dokážem ľahko zvládnuť prácu a rodinu.”

Flexibilná práca a ústretovosť k rodine

Rodičia, špeciálne novonarodených detí, ako aj kolegyne a kolegovia starajúci sa o starších členov rodiny vnímajú flexibilitu ako dôležitý atribút, ktorý im pomáha zladiť prácu s výzvami rodinného života a potrebami členov rodiny. Ponúkame čiastočné pracovné úväzky, ktoré v súčasnosti využíva 15 % rodičov, predovšetkým matky vracajúce sa z materskej dovolenky. Počas pandémie COVID-19 sme naše kolegyne, kolegov a ich rodiny podporovali maximálne, ako sme vedeli, vrátane poskytnutia flexibilného pracovného času, pracovného voľna podľa potreby a práce z domu, pokiaľ to umožňovala povaha ich práce. Sme hrdí, že sme podporili naše kolegyne a kolegov pri domácom
vyučovaní ich detí. Kolegyniam a kolegom, ktorých deti to najviac potrebovali, sme darovali 40 tabletov. V roku 2019 sme v spolupráci s Green Park, konzultantskou spoločnosťou, ktorá sa špecializuje na inklúziu a diverzitu, zrevidovali všetky naše interné pravidlá, procesy a postupy na personálnom oddelení s cieľom zlepšiť podmienky pre naše kolegyne a kolegov. Revízia odhalila priestor na vytvorenie vyššej miery inklúzie v našich pravidlách na podporu rodiny. S hrdosťou predstavujeme súbor unikátnych benefitov a pravidiel nad rámec platnej legislatívy, ktoré pomôžu rodičom zvládať rôzne životné situácie:

Podpora počas materskej dovolenky – po dobu trvania materskej dovolenky (obvykle 34 týždňov) dorovnáme materskú dávku do úrovne 100 % čistej mzdy.
Poskytnutie otcovského voľna – kolegovia majú nárok na dva týždne plateného voľna po narodení dieťaťa alebo po zverení dieťaťa do starostlivosti.
Pravidlá pre adoptívnych rodičov – adoptívnym rodičom dorovnáme vyplácanie materskej dávky do výšky čistej mzdy, ak však rodičovi už nevzniká nárok na materskú alebo rodičovskú dovolenku, ponúkame 8 týždňov plateného voľna na adaptovanie sa na novú situáciu v rodine.
Pravidlá pre podporu pestúnov – kolegyniam a kolegom, ktorí sa uchádzajú alebo školia na výkon pestúnskej starostlivosti, alebo pre nových pestúnov ponúkame platené voľno v dĺžke jedného týždňa.
Pravidlá pre poskytnutie voľna pri asistovanej reprodukcii – kolegyniam a kolegom, ktorí podstupujú liečbu neplodnosti, ponúkneme týždeň plateného voľna na jeden liečebný cyklus, maximálne tri týždne.
Poskytnutie voľna pri úmrtí dieťaťa – i keď úprimne dúfame, že tieto pravidlá nebudú potrebné, v prípade úmrtia neplnoletého dieťaťa (do veku 18 rokov) ponúkame našim kolegyniam a kolegom dva týždne plateného voľna.

 

Rozália Kubalová
Rozália Kubalová
manažérka hypermarketu Nové Mesto nad Váhom

“Návrat do práce bola výzva pre mňa aj moju 13-mesačnú dcéru. Skúšobný mesiac v jasliach zvládla výborne a bolo rozhodnuté. Naspäť som nastúpila na pozíciu kouča, čo mi umožnilo lepšie sa dostať do „obrazu“. Následne sa mi ľahšie preberala pozícia manažérky obchodu. Keďže moja dcéra je aktívne dieťa, je veľmi spokojná v jasliach. A ja som spokojná manažérka v práci, poobede sa zas obidve tešíme na spoločne strávený čas.”

Zlepšenia v oblasti rodinných benefitov a pravidiel nám dávajú možnosť získať do našich radov rozmanité talenty a udržať si ich. Okrem toho sú tiež znakom našej podpory tých, ktorí sa starajú o zverenú osobu, zväčša žien.
Na ich pleciach spočíva zodpovednosť za poskytovanie starostlivosti – neporovnateľne viac než na pleciach mužov (Európska komisia, 2018).

Podpora zdravia a well-being

Uvedomujeme si, že zdravie a well-being našich kolegýň a kolegov sú mimoriadne dôležité. Predovšetkým v poslednom roku ich pandémia koronavírusu ešte viac posunula do centra našej pozornosti. 

Staráme sa o to, aby mala každá kolegyňa a každý kolega prístup k bezplatnej podpore zdravia a well-beingu. Pre všetky kolegyne a kolegov v Tescu je k dispozícii náš program pomoci s názvom Dobrá linka pomoci. Služba je dostupná 24 hodín, 7 dní v týždni a pomáha kolegyniam a kolegom pri riešení problémov duševného a finančného zdravia ako aj právneho poradenstva. Program sme spustili v máji 2018 a do dnešného dňa využili kolegyne a kolegovia možnosť konzultácií 1 969-krát, pričom diskutovali o rôznych témach. 1 260 konzultácií sa týkalo duševného zdravia, 478 konzultácií právneho poradenstva a 231 finančného poradenstva.

Každý rok organizujeme pravidelné podujatia zamerané na oblasti duševného, fyzického a finančného zdravia našich kolegov. V roku 2020 sa 1 350 kolegýň a kolegov zapojilo do našich jesenných webinárov v rámci programu
Buď.fit s osobitným dôrazom na zdravie žien a ďalšie témy súvisiace so zdravým životným štýlom.

 

Terézia Hinzellerová
Terézia Hinzellerová
manažérka tímu zamestnaneckých vzťahov

“Program Buď.fit mi minulý rok priniesol množstvo inšpirácií, ako doplniť môj jedálniček o bezlepkové jedlá a potraviny, ktoré sú mimochodom súčasťou nášho Tesco sortimentu. Teším sa, že naša firma myslí aj na nás ,bezlepkových‘ a hľadá spôsoby, ako nás inšpirovať, aby sme žili zdravšie.”