Slovník pojmov: inklúzia a diverzita

Slová majú moc začleňovať aj vyčleňovať. V Tescu volíme slová opatrne a rozvážne, aby nám pomohli vytvoriť inkluzívne prostredie. Považujeme za veľmi dôležité vzájomne sa učiť a aktualizovať používanú terminológiu.
V priebehu času sa mení spôsob, akým opisujeme sami seba a naše skúsenosti. Nasledujúce pojmy nájdete v našej správe a používame ich aj v definíciách v kontexte diverzity a inklúzie v Tescu.

Kultúra: Vzorec správania, ktorý si vedome a podvedome osvojila skupina ľudí. Tieto vzorce sa dajú pozorovať v jazyku, postupoch, zvykoch, oslavách sviatkov, jedle, náboženstve či oblečení. 

Zmenená pracovná schopnosť (zdravotné znevýhodnenie): Duševné alebo telesné obmedzenie, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje schopnosť jednotlivca vykonávať každodenné činnosti. Obmedzenie môže byť kognitívne, vývojové, intelektové, duševné, telesné, senzorické alebo môže predstavovať kombináciu viacerých z vyššie uvedených foriem postihnutia.

Diverzita: Široká škála rozmanitých pozadí jednotlivcov s pestrými charakteristikami, ako sú pohlavie, jazyk, zvyky a kultúra, sociálne roly, sexuálna orientácia, vzdelanie, zručnosti, príjem a mnohými ďalšími.

Rovnosť: Stav, keď má každý jedinec rovnaké postavenie v určitých ohľadoch vrátane ľudských práv, slobody prejavu, práva vlastniť majetok a rovnakého prístupu k tovarom a službám.

Spravodlivosť: Ponuka rôznych úrovní podpory pre jednotlivcov alebo komunity so zohľadnením ich potrieb s cieľom dosiahnuť spravodlivejší a férovejší výsledok.

Rod: Široká škála charakteristík týkajúcich sa mužskosti a ženskosti. Mnoho kultúr používa rozdelenie na dva rody (ženský alebo mužský), v súčasnosti sa však s rodom pracuje skôr ako so spektrom zahŕňajúcim škálu iných identít.

Inklúzia: Úsilie alebo prístupy, v rámci ktorých sú rôzne skupiny alebo jednotlivci s rôznym pozadím kultúrne a sociálne akceptovaní, vítaní a zaobchádza sa s nimi spravodlivo a rovnocenne.

 


Poznámka: Používané pojmy ako zákazník, predavač, kolega sú v texte používané na označenie profesijnej alebo sociálnej skupiny a zahŕňajú mužov aj ženy.