Stručný prehľad o našich kolegyniach a kolegoch.

Predchádzajúci rok bol bezprecedentný pre nás všetkých a priniesol zmeny, ktoré nedokázal nikto predvídať. Sme nesmierne hrdí, že aj v priebehu pandémie sme dokázali prinášať zdravé, trvalo udržateľné a cenovo dostupné potraviny pre všetkých – a zároveň chrániť zdravie a poskytnúť stabilitu v čase neistoty. To všetko bolo možné len vďaka našim kolegyniam a kolegom a my sme im nesmierne vďační za ich odhodlanie a vytrvalosť v týchto náročných časoch.

Veková štruktúra kolegýň a kolegov

Z hľadiska veku máme veľmi dobre vyváženú pracovnú silu – sú v nej zastúpené všetky vekové skupiny od 18 až do 76 rokov. Počas pandémie sa neustále potvrdzovalo, že vek je významným rizikovým faktorom pri ochorení COVID-19. Preto si ochrana zdravia niektorých vekových skupín našich kolegýň a kolegov vyžadovala podporu navyše. 

Najzraniteľnejším kolegyniam a kolegom – konkrétne išlo o tehotné kolegyne, kolegov vo veku 65 a viac rokov alebo
s vážnejšími ochoreniami – sme umožnili v najťažších obdobiach pandémie čerpať platené voľno a zostať doma v bezpečí a bez obáv, ako to ovplyvní ich finančnú situáciu. Kolegyne a kolegovia túto podporu veľmi privítali. Využilo ju 114 z nich, ktorí v čase vrcholiacej pandémie zostali doma.

 

Zlata Ürgeová
Zlata Ürgeová
hypermarket Zlaté piesky

“Prácu v Tescu mám rada a stále ma baví, hoci už pracujem ako dôchodkyňa len na skrátený úväzok. Vždy sa snažím našim zákazníkom ochotne poradiť a pomôcť. Vekom už patrím medzi rizikové osoby a na svoje zdravie si dávam veľký pozor. Teraz sa mi moja snaha pracovať vrátila vo forme pomoci od Tesca. Počas tých ťažších dní, počas pandémie, som dostala možnosť plateného voľna. Túto ponuku som využila a som za to nesmierne vďačná. Ďakujem, Tesco.”

V dôsledku pandémie dosiahla nezamestnanosť v poslednom štvrťroku 2020 úroveň 7,98 % (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, marec 2021). Keďže maloobchodný predaj potravín patrí medzi nevyhnutné služby, Naše obchody obsluhovali zákazníkov nepretržite aj počas pandémie. V priebehu roka sme zamestnali ďalších 3 000 dočasných kolegýň a kolegov. Ponúkli sme tak prácu mnohým, ktorí po zatvorení iných maloobchodných či gastro prevádzok stratili príjem. 

Nezamestnanosť mladých v priebehu pandémie COVID-19 v celej EÚ neúmerne vzrástla – na Slovensku dosiahla v januári 2021 až 20,2 % (Európska komisia, 2020; OECD, 2021). Považujeme za dôležité, aby zastúpenie našich kolegýň a kolegov bolo silné vo všetkých vekových skupinách. Tak ako podporujeme našich starších kolegov, ponúkame aj programy na podporu zamestnávania mladých ľudí s rôznymi vstupnými požiadavkami. Mladí ľudia zo všetkých sociálnych prostredí a s rôznym vzdelaním tak dostanú možnosť uplatniť sa v Tescu.

Programy pre mladých lídrov

Naše programy pre mladých lídrov sú zamerané na absolventky a absolventov s ambíciou prepracovať sa na manažérske pozície v maloobchode a distribúcii. Ponúkajú cielené zaškolenie, ktoré umožní účastníčkam a účastníkom osvojiť si technické a manažérske zručnosti potrebné na vedenie tímu. Navyše program ponúka aj praktické zaškolenie formou mentoringu, ktoré našim mladým lídrom priblíži niektoré seniorné pozície a prepojí ich so všetkými, s ktorými by za bežných okolností nemali možnosť užšie spolupracovať. 

Priama skúsenosť s rôznymi pozíciami, zodpovednosťou a ľuďmi v programe pomôže mladým lídrom pri rozvíjaní kariérnych plánov a profesionálnom rozvoji na ceste k manažérskej pozícii v Tescu.

Samuel Loziak
Samuel Loziak
manažér hypermarketu Zvolen

“Od mojej prvej chvíle v Tescu ako mladý absolvent som sa cítil v tíme vítaný. Aj napriek mladému veku som dostal príležitosť viesť tím. Počas svojho sedemročného pôsobenia v Tescu som sa nikdy nestretol s predsudkami voči mladému veku, práve naopak, vždy som sa veľmi rýchlo začlenil do skvelých tímov. Aj na základe tejto skúsenosti by som mladým ľudom odporučil Tesco ako skvelé miesto na prácu a štart kariéry.”

Absolventský program v centrálnej kancelárii

Program je určený pre absolventky a absolventov vysokých škôl, ktorí rozmýšľajú nad kariérou v centrálnej kancelárii. Ponúka jedinečnú možnosť vyskúšať si viacero pozícií na rôznych oddeleniach. Účastníčky a účastníci všetkých programov strávia určitý čas aj v našich obchodoch a distribučných centrách. Podstatná časť programu je zameraná na špecifické pozície na vybranom oddelení centrálnej kancelárie, a to so zohľadnením ambícií účastníkov. 

 

Janka Poláková
Janka Poláková
manažérka nákupu

“Graduate program v Tescu ma dôkladne pripravil na moju finálnu pozíciu manažéra nákupu. Najprv som si prešla pozíciou asistentky nákupu, vďaka čomu som sa naučila o tejto práci od základov. Porozumela som systematickým procesom a denným rutinám, čo mi veľmi uľahčilo presun na vyššiu pozíciu nákupcu.”

Systém duálneho vzdelávania a naši študenti 

Naša spoločnosť je zapojená do programu duálneho vzdelávania a v spolupráci so strednými odbornými školami sprostredkúvame praktické vyučovanie žiačok a žiakov v súlade so vzdelávacím programom školy. Praktické vyučovanie na našich prevádzkach má dlhoročnú tradíciu. Spolupracujeme s rôznymi odbornými školami, ktoré pripravujú svoje študentky a študentov v odboroch ako pekár, predavač, marketing alebo obchodný pracovník. Následne na našich prevádzkach získavajú cenné odborné skúsenosti, ale i prvé pracovné návyky. V školskom roku 2020/21 v programe participuje 431 študentov na 23 prevádzkach. Naše manažérky a manažéri spolu s oddelením vzdelávania investovali 4 200 hodín do ich praktického vzdelávania. V roku 2015 sme sa zapojili do systému duálneho vzdelávania ako jeden z prvých zamestnávateľov. V aktuálnom školskom roku máme 32 študentov v 5 školách naprieč Slovenskom, ktorí sa pripravujú na svoje budúce povolanie u nás. Každej absolventke a absolventovi duálneho vzdelávania
garantujeme pracovné miesto po ukončení štúdia.

Podpora marginalizovaných skupín

Našou snahou je, aby ľudia vo všetkých komunitách vnímali Tesco ako miesto pre každého. Aj preto pomáhame uchádzačkám a uchádzačom o zamestnanie z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí čelia neúmerne vyššej miere nezamestnanosti. Už v roku 2018 sme spustili projekt na podporu zamestnávania Rómov bez predchádzajúcich pracovných skúseností. Vďaka nášmu špeciálnemu programu zlepšujeme nábor a integráciu rómskych kolegýň a kolegov. Program funguje v úzkej spolupráci s Nadáciou Pontis a organizáciou Človek v ohrození, ktorej projekty na zamestnávanie Rómov podporujeme aj finančným grantom z Nadácie Tesco. Za naše aktivity sme boli v roku 2018 ocenení aj externou nomináciou na Roma Spirit.