Výhody začleňovania ľudí so zdravotným znevýhodnením

Zdravotné znevýhodnenie je súčasťou ľudského života. S veľkou pravdepodobnosťou ho niekedy v živote prežije každý z nás, buď ako dočasný, alebo trvalý stav. Až 84 300 pracujúcich ľudí v produktívnom veku trpí nejakou formou zdravotného znevýhodnenia, ukázali štatistické dáta za Slovensko v roku 2019. Očakáva sa, že so zvyšujúcim sa priemerným vekom obyvateľstva bude ich počet rásť. 

Zdravotné znevýhodnenie alebo postihnutie sťažuje vykonávanie určitých činností alebo interakciu s okolitým svetom. Do kategórie zdravotných znevýhodnení patria rôzne fyzické a mentálne obmedzenia, pričom nie všetky sú na prvý pohľad zjavné – niektoré môžu byť tzv. neviditeľnými znevýhodneniami. 

Každé slovo má svoj význam, preto označenie „postihnutie“ alebo „znevýhodnenie“ so sebou niekedy nesie negatívnu konotáciu, preto radšej používame výraz „zmenená pracovná schopnosť“ v prípadoch, keď je to vhodné.

Premárnená príležitosť

Spoločnosti, ktoré využívajú osvedčené postupy zamestnávania a podpory ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou, dosahujú v porovnaní s inými lepšie výsledky, ukázal prieskum Accenture. 

Organizácie vytvárajúce inkluzívne pracovné prostredie dosiahli v priemere o 38 % vyššie príjmy, o 30 % vyššie ziskové marže a dvojnásobné čisté príjmy v porovnaní s inými spoločnosťami z rovnakého odvetvia. 

Ľudia so zdravotným znevýhodnením podporujú rozmanitosť pracovnej sily a firemnej kultúry. Na Slovensku sú desaťtisíce ľudí, ktorí aktuálne nepracujú, úrady práce evidujú viac ako 9 000 uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú zároveň aj zdravotne znevýhodnení. Z ich pohľadu je dôležité vedieť, ktoré spoločnosti naozaj podporujú ich potreby, ciele a sny.

Kolegovia so zmenenou pracovnou schopnosťou

Uvedomujeme si, že pre ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou nie sú vhodné všetky pracovné pozície. Práve preto naše kolegyne a kolegov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo s prechodnými zdravotnými ťažkosťami (napr. so zlomeninou) podporujeme:
• Prechodným pridelením na iné pracovné miesto
• Zmenou týždenných zmluvných hodín
• Umožnením častejších prestávok
• Flexibilitou pri plánovaní harmonogramu alebo zmien harmonogramu kvôli rehabilitáciám


To však nestačí – chceme, aby zloženie našej pracovnej sily odrážalo rozmanitosť komunít, v ktorých pôsobíme. Preto podnikneme kroky, ktorými pritiahneme viac kolegýň a kolegov so zmenenou pracovnou schopnosťou,
a popritom budeme naďalej posilňovať inkluzívne prostredie. Ľudia so zmenenou pracovnou schopnosťou potrebujú viac než prístupné priestory a technológie, potrebujú aj príležitosti na kariérny rast a kultúru inklúzie
na pracovisku.

 

Jakub Trojan
Jakub Trojan
hypermarket Partizánske

“Pred nástupom do Tesca som mal obavy, ako ma ľudia prijmú. Môj strach však rýchlo pominul. Kolegovia ma príjemne prekvapili a prijali ma medzi seba bez akýchkoľvek predsudkov. Môj manažér mi vyšiel v ústrety, pracujem na dva skrátené úväzky, kde striedam prácu v sede a v stoji, čo vyhovuje môjmu zdravotnému stavu. Som hrdý na to, že pracujem v spoločnosti, v ktorej cítim, že môžem byť sám sebou.”

Predstavujeme nové pravidlá a benefity, ktoré ešte viac podporia kolegov so zmenenou pracovnou schopnosťou:

V júli 2021 predstavíme Pravidlá pre postupný návrat do práce. Návrat do práce po dlhej prestávke spôsobenej chorobou môže byť zložitý tak z fyzického, ako aj z psychického hľadiska – v určitých prípadoch môže strata sebavedomia dokonca spomaliť zotavovanie po medicínskej liečbe. Náš nový benefit umožní kolegyniam a kolegom z obchodov, centrálnej kancelárie a distribučných centier, aby si prvý mesiac po návrate do práce skrátili pracovný čas o polovicu, pričom Tesco im dorovná plat na úroveň 100 %. 

Neskôr v tomto roku plánujeme predstaviť Pravidlá pre prispôsobenie pracovných podmienok – usmernenie pre líniové manažérky a manažérov, ako podporovať ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou a pomôcť im zvládať praktické dopady ich zdravotného znevýhodnenia. O pokroku v tejto oblasti budeme informovať v našej budúcoročnej správe.

Hugh Garavelli
Hugh Garavelli
riaditeľ správy majetku a investícií pre strednú Európu a sponzor Programu na podporu osôb so zdravotným znevýhodnením

“Sme presvedčení, že keď budeme podporovať rôznorodosť, ktorá odráža rozmanitosť našich zákazníkov, budeme silnejší. Preto je dôležité, aby sme sa zameriavali na rozvoj schopností kolegov a nie ich hendikepy. Našou zodpovednosťou je tvrdo pracovať na odstránení akejkoľvek fyzickej alebo kultúrnej bariéry, ktorá obmedzuje schopnosť každej kolegyne a kolegu rozvíjať svoj potenciál. Môžeme byť hrdí na prácu, ktorú sme v priebehu rokov urobili, aby bol náš biznis prístupnejší. Zároveň by sme všetci mali naďalej rozmýšľať nad tým, čo viac môžeme urobiť v tomto smere.”