Naša stratégia v oblasti diverzity a inklúzie

Naše zámery v oblasti diverzity a inklúzie komunikujeme transparentne a zrozumiteľne. Našou ambíciou je:

Vytvoriť z Tesca miesto, kde akceptujeme, ceníme si a rešpektujeme akékoľvek odlišnosti tak, aby sa každý cítil vítaný a aby sme prinášali každý deň niečo navyše našim rozmanitým zákazníkom.

Táto ambícia nám pomáha stať sa maloobchodným lídrom v oblasti diverzity a inklúzie. Naša stratégia v oblasti diverzity a inklúzie stojí na troch pilieroch, ktoré podporujú nižšie uvedené aktivity:

Inklúzia vedená lídrami a vzormi

Podpora inkluzívnej kultúry zo strany lídrov, ktorí oceňujú rozmanité talenty vo svojich tímoch.      

Inklúzia ako súčasť všetkých našich činností

Zavedenie inkluzívnych politík a procesov vo všetkých oblastiach biznisu.

Podpora rôznorodých skupín kolegýň a kolegov

Budovanie inkluzívneho pracoviska, kde budú mať rôznorodé skupiny pocit spolupatričnosti.

Aj keď môžeme oslavovať mnoho úspechov, ktoré sme už dosiahli, naša cesta k inklúzii a diverzite saa zďaleka nekončí a my pokračujeme v budovaní skutočne inkluzívnej kultúry, kde je každý vítaný a cíti sa príjemne. Naša stratégia v oblasti inklúzie a diverzity stojí na troch pilieroch:

Zvyšovanie povedomia o inklúzii a diverzite

 • Naďalej zvyšovať povedomie formou osláv dôležitých udalostí týkajúcich sa inklúzie a diverzity v kalendári (napr. Medzinárodný deň osôb so zdravotným znevýhodnením, Medzinárodný deň žien a iné)
 • Rozširovať si obzory vďaka našim rôznorodým kolegyniam a kolegom, a tak lepšie pochopiť a naplniť rozmanité potreby našich zákazníkov
 • Naďalej rozširovať definíciu diverzity
 • Pokračovať v každoročnom zverejňovaní našich údajov o inklúzii a diverzite, plánov a pokrokov

Naši lídri a manažéri sú vzormi v oblasti inklúzie a vítajú diverzitu

 • Pre našich riaditeľov sú teraz k dispozícii školenia najvyššej úrovne v oblasti inklúzie a diverzity, pričom tento rok sa na nich zúčastní každý riaditeľ akaždá riaditeľka v našej spoločnosti
 • Vedúcim zamestnancom našej centrály sme začali ponúkať nové školenie Ako sa stať inkluzívnym manažérom, ktoré bude tento rok pokračovať
 • Vytvárať ďalšie vzdelávanie pre vedúcich kolegov a kolegýň o budovaní psychologickej bezpečnosti
 • Zaviesť inovovanú politiku úprav na pracovisku, aby líniové manažérky a manažéri dokázali lepšie podporiť kolegyne a kolegov so zmenenými pracovnými schopnosťami
 • Udržať zastúpenie jednotlivcov so zmenenými pracovnými schopnosťami v našej spoločnosti

Inklúzia je súčasťou celého pracovného pomeru našich kolegýň a kolegov

 • Aktualizovať naše materiály súvisiace s ľudskými zdrojmi, prijímaním a prepúšťaním zamestnancov, aby sa zabezpečilo využívanie inkluzívnych foriem jazyka agrafiky prístupu aj do budúcnosti
 • Zlepšiť zručnosti našich náborových manažérok a manažérov v oblasti inkluzívneho náboru
 • Zaviesť nové prvky diverzity a inklúzie do našich procesov v oblasti ľudských zdrojov a prijímania nových zamestnancov
 • Zohľadniť inklúziu v procesoch riadenia talentov a výkonnosti s cieľom predchádzať predsudkom

Kontinuálna podpora inkluzívnej kultúry

V nadchádzajúcich 12 mesiacoch posilníme naše úsilie o začlenenie diverzity a inklúzie do našej firemnej kultúry, pričom náš pokrok budeme merať a zverejňovať na základe vopred nastavených merateľných cieľov.

Naďalej budeme monitorovať vývoj v oblasti celkového zastúpenia žien medzi našimi zamestnancami a lídrami a do budúceho októbra sa budeme snažiť dosiahnuť/udržať 50 % zastúpenie žien na vedúcich pozíciách. Našou prioritou zostáva zvýšenie prílevu mladých kolegýň a kolegov.

Posilníme našu snahu o prijatie väčšieho počtu kolegýň a kolegov so zdravotným znevýhodnením a vytvorenie prostredia bez fyzických a psychických bariér.

Diana Golanová
Diana Golanová
Marketingová riaditeľka Tesca na Slovensku

“Som mamou päťročnej dcérky a skĺbiť prácu so súkromným životom nie je vždy jednoduché. Tesco je však veľmi inkluzívnym pracovným miestom a cítim podporu či už od môjho tímu alebo stredoeurópskych manažérov, ktorí mi umožňujú pracovať flexibilne. Som hrdá, že pracujem na mieste, ktoré podporuje jedinečnosť každého z nás. Aj vďaka tomu sa v práci cítim akceptovaná taká, aká som, a môžem byť sama sebou.”