Pomoc utečencom z Ukrajiny

Vojna na Ukrajine má zdrvujúci vplyv na životy miliónov tamojších občanov. V Tescu sme spustili celý rad aktivít na podporu tých, ktorí z krajiny utiekli na územie Slovenska.

Bezprostredne po vypuknutí vojny sme podporili iniciatívy a organizácie, ktoré zastrešovali pomoc na hraniciach. Manažéri a manažérky obchodov spolu s ďalšími kolegyňami a kolegami Tesca ukázali obrovskú solidaritu.

Kolegom, ktorí museli alebo budú musieť odcestovať na Ukrajinu na základe povolávacieho rozkazu, budeme po dobu minimálne troch mesiacov od ich odchodu vyplácať mzdu podľa ich priemernej mzdy ako pomoc pri zvládnutí tohto náročného obdobia a pri zabezpečení svojich rodinných príslušníkov.

Tesco dlhodobo motivuje kolegov a kolegyne, aby sa aktívne zapájali do rôznych dobrovoľníckych aktivít. V rámci pracovného času tak môžu stráviť 16 hodín ročne dobrovoľníckymi aktivitami a pomocou druhým. Dobrovoľníci z radov kolegýň a kolegov venovali viac ako 600 hodín na pomoc utečencom z Ukrajiny.

Najdôležitejšie však pre nás je vytvárať pracovné príležitosti – chceme pomáhať s integráciou ukrajinských utečencov do života na Slovensku.

Hneď po zavedení legislatívnych úprav s možnosťou zamestnať ukrajinských občanov sme začali  s prekladom pracovnoprávnych dokumentov do ukrajinského jazyka a do nášho náborového centra sme prijali kolegyňu, ktorá aktívne hovorí ukrajinsky. Uchádzačom o zamestnanie z Ukrajiny sme tak poskytli maximálnu podporu a možnosť u nás pracovať.

Od začiatku vojnového konfliktu sme zamestnali52 ukrajinských kolegýň a kolegov.

Operátori Dobrej linky pomoci, ktorá slúži našim kolegyniam a kolegom ako psychologické, právne a finančné poradenstvo,  riešili 5 % z celkových psychologických poradenstiev práve kvôli vojne. Kolegyne a kolegovia kontaktovali linku z dôvodu strachu o svojich rodinných príslušníkov, ktorí ostali bojovať na Ukrajine. Obavy mali často bez ohľadu na to, či sa ich konflikt týkal osobne alebo o ňom len počuli z médií.

Artur Verteletskyi
Artur Verteletskyi
manažér zmeny v hypermarkete Dubrawa Bratislava

“Som veľmi hrdý na to, že môžem pracovať v Tescu. Pre vojnu doma na Ukrajine za mnou vo februári pricestovala mama a sestra. Otec zostal na Ukrajine odlúčený od rodiny. Vďaka Tescu mohla moja mama ihneď pracovať, a to aj napriek rečovej bariére. Mama sa už musela vrátiť domov do svojej práce, ale sestra stále býva u mňa. Je veľmi smutné pozorovať takýto konflikt v 21. storočí a najsmutnejšie je, že situácia sa už za viac ako pol roka nevyriešila.”