Rozvíjame potenciál každej kolegyne a každého kolegu

Skvelé miesto na prácu pre ženy

Rodová problematika bola a je stredobodom všetkých našich snáh o posilňovanie diverzity a inklúzie v našej spoločnosti. Našou ambíciou je zvýšiť zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách. Jedným z krokov, ktoré v tejto oblasti podnikáme, je zabezpečenie, aby zoznamy kandidátov na nové pozície zahŕňali vyvážený podiel žien a mužov.

Prehodnocujeme naše súčasné náborové postupy, procesy nástupu na novú pozíciu aj personálnu politiku, aby sme v čo najväčšej miere podporili  kolegyne v úspešnom pôsobení v našej spoločnosti.

 

Rovnosť príležitostí

Aby sme podporili rodovú diverzitu, rozhodli sme sa naše náborové procesy obohatiť o nové postupy. Pri externom aj internom nábore žiadame náborových pracovníkov a manažérov, aby sa zamysleli nad rodovým zastúpením pri pohovoroch s cieľom podporiť rodovú diverzitu skupín kandidátov, pričom prioritou je vždy prijatie toho najlepšieho kandidáta na danú pozíciu. Náborové agentúry, ktoré nás v tejto snahe podporujú, postupujú rovnako.

Náborové tímy prechádzajú workshopmi, ktoré im pomáhajú identifikovať a eliminovať osobné predsudky pri prijímaní zamestnancov a zabezpečiť tak spravodlivejší a inkluzívnejší náborový proces.

V najbližších 12 mesiacoch upriamime našu pozornosť na skupinu manažérok a manažérov predajní.  Vyvinieme maximálne úsilie, aby sme talentované ženy podporili v postupe na pozície manažérok predajní vo väčších mestách, kde sa nachádzajú naše hypermarkety, a tým pomohli znížiť rozdiel v rodovom zastúpení.

 

 

Adriana Červenková
Adriana Červenková
manažérka hypermarketu Dubrawa v Bratislave

“Do Tesca som nastúpila v roku 2011 ako personalistka na skrátený úväzok. Bola som veľmi rada, že som ako mamička po rodičovskej dovolenke dostala takúto príležitosť. Na základe podpory a motivácie mojej nadriadenej som aj popri práci a starostlivosti o dcérku dostala príležitosť na kariérny rast. Pracovala som ako tímová manažérka na rôznych oddeleniach, neskôr ako prevádzková personálna partnerka. Po absolvovaní výberového konania na manažérku obchodu som dostala príležitosť riadiť jeden z našich supermarketov. Bola to skvelá skúsenosť, ktorú som neskôr zúročila pri prebratí väčšieho formátu aj tímu – v hypermarkete.”

Transparentnosť v odmeňovaní

Tesco je zamestnávateľ dodržiavajúci rovnosť v odmeňovaní: každá pozícia má konkrétnu mzdovú sadzbu alebo mzdové rozpätie, bez ohľadu na pohlavie. Sme hrdí, že ako jeden z najväčších súkromných zamestnávateľov na Slovensku dobrovoľne publikujeme naše dáta o odmeňovaní žien a mužov.

V Tescu sme presvedčení, že porovnanie priemerného platu všetkých mužov s priemerným platom všetkých žien v spoločnosti a analýza platových pomerov mužov a žien poskytuje oveľa lepší prehľad o možnostiach vytvárať prostredie vhodné pre napredovanie žien aj mužov na všetkých úrovniach firmy.

Meranie odmeňovania žien a mužov nám umožňuje identifikovať a pochopiť prekážky brániace ženám rozvíjať kariéru v našej spoločnosti a podniknúť kroky na ich odstránenie.

Veríme, že pôjdeme iným príkladom a inšpirujeme aj ďalších zamestnávateľov, aby merali a transparentne zverejňovali údaje o odmeňovaní žien a mužov.

Metodika výpočtu rodového rozdielu v odmeňovaní

Tesco je zamestnávateľ s rovnosťou v odmeňovaní na každej pracovnej pozícii.

Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov počítame podľa štatistickej definície rodového rozdielu v odmeňovaní, ktorá je dostupná na webovej stránke Eurostatu:

Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien je vyjadrený ako percento a priemerné zárobky sa počítajú podľa aritmetického priemeru.

Znamená to, že rozdiel v odmeňovaní žien a mužov sa počíta podľa zárobku všetkých žien a mužov v našej spoločnosti a vyjadruje sa ako konečné percento. Výpočet neporovnáva plat jednotlivcov na rovnakej pracovnej pozícii. Ako sme už spomínali, Tesco je zamestnávateľom garantujúcim na rovnakých pozíciách rovnaký plat – t. j. ženy aj muži dostávajú rovnaký plat. V centrálnej kancelárii patrí plat žien a mužov na rovnakej pozícii do rovnakého platového pásma.