Ľudské práva

Zaviazali sme sa rešpektovať a presadzovať medzinárodne uznávané normy ľudských práv v našom vlastnom podnikaní aj dodávateľskom reťazci. Vo svete je približne 40,3 milióna ľudí vystavených modernému otroctvu a 24,9 milióna z nich je na nútených prácach1. Preto je stále potrebné intenzívne pracovať na zabezpečení ochrany práv ľudí a dôstojnej práce pre každého. Naším cieľom je, aby všetky pracovné miesta, ktoré vytvárame, priamo či prostredníctvom nášho dodávateľského reťazca, boli dôstojné, férové a bezpečné.

Naša zodpovednosť za spokojnosť a dobré životné podmienky ľudí ďaleko presahuje tých, ktorých priamo zamestnávame. Naším cieľom je zabezpečiť, aby všetky pracovné miesta, ktoré pomáhame vytvárať, či už priamo alebo prostredníctvom nášho dodávateľského reťazca, boli dôstojné, férové a bezpečné a aby sa vždy dodržiavali ľudské práva. K akémukoľvek porušovaniu ľudských práv pristupujeme s nulovou toleranciou.

Zaviazali sme sa dodržiavať ľudské práva všade, kde pôsobíme, vrátane nášho dodávateľského reťazca a plne podporujeme Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN, základné dohovory Medzinárodnej organizácie práce a hlavné zásady OSN o podnikaní a ľudských právach. Konkrétne pre našich dodávateľov požadujeme, aby dodržiavali celý rad pracovných noriem stanovených v Základnom kódexe Iniciatívy za etické obchodovanie.

Základný kódex ETI | Iniciatíva za etické obchodovanie

Náš program súladu zameriavame na oblasti s najvyšším rizikom a požadujeme, aby všetci primárni dodávatelia vo vysokorizikových krajinách boli každoročne auditovaní podľa medzinárodne uznávaných noriem.

Za posledných 12 mesiacov boli všetci dodávatelia našej vlastnej značky Tesco v strednej Európe posúdení na základe rizika pomocou metodológie vyvinutej celosvetovo uznávanou Food Network for Ethical Trade (FNET). Aj napriek problémom, že problémy spojené s COVID-19 obmedzili cestovanie audítorov, bolo v minulom roku kontrolovaných viac ako 97 % našich vysokorizikových dodávateľov 1. úrovne.

Všetci dodávatelia vo vysoko rizikových lokalitách sú tiež povinní sa zaregistrovať v systéme Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX), ktorý nám a ďalším spoločnostiam, ktoré získavajú zdroje z rovnakých miest, poskytuje lepšiu viditeľnosť auditov a zistení o pracovných podmienkach. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek vykonať neohlásený audit v ktorejkoľvek prevádzke zásobujúcej Tesco, bez ohľadu na hodnotenie rizika krajiny.

Pandémia COVID-19 zasiahla našich dodávateľov mnohými spôsobmi, pričom zhoršila už existujúce otázky ľudských práv, vytvorila novú úroveň zraniteľnosti pre najohrozenejšie skupiny a znásobila problémy súvisiace s chudobou. Naďalej sa budeme zameriavať na vysoko rizikové dodávateľské reťazce a riešenie základných príčin, aby sme zvýšili štandardy a chránili ľudské práva.

Prístup celej Tesco skupiny k dodržiavaniu najvyšších štandardov ľudských práv

Ciele udržateľného rozvoja OSN (SDG)

SDG 1 Žiadna chudoba

Cieľ je zameraný na ukončenie chudoby vo všetkých jej formách. Trvalo udržateľné živobytie pre pracovníkov a drobných farmárov je jednou zo štyroch tém našej stratégie v oblasti ľudských práv. To uznáva, že hoci náš obchod poskytuje príležitosti a zamestnanie, stále existuje chudoba spojená v rámci dodávateľských reťazcov. Naším cieľom je zabezpečiť, aby pracovné miesta, ktoré vytvárame, poskytovali ľuďom v našom dodávateľskom reťazci slušné mzdy a príjmy, ktoré pomáhajú ľuďom a rodinám prosperovať.

SDG 5 Rodová rovnosť

Cieľom je dosiahnuť rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien. Sme presvedčení, že ženy musia byť spravodlivo zastúpené na našom pracovisku a v celom našom dodávateľskom reťazci. Priamo spolupracujeme s dodávateľmi a zaväzujeme sa pracovať na identifikácii problémov rodovej rovnosti a podniknúť kroky na zmiernenie a nápravu problémov v tejto oblasti.

SDG 8 Dôstojná práca a ekonomický rast

Cieľ podporuje inkluzívny a udržateľný hospodársky rast, plnú a produktívnu zamestnanosť a dôstojnú prácu pre všetkých. Naša stratégia ľudských práv sa zameriava aj na tento cieľ, najmä 8.7 a 8.8, so zameraním na odstránenie porušovania ľudských práv a podporu dôstojného, ​​férového a bezpečného prostredia pre všetkých prostredníctvom našich štyroch strategických pilierov: udržateľné živobytie, zastúpenie pracovníkov, nútená práca a rodová rovnosť.

SDG 17 Partnerstvá za ciele

Cieľom je posilniť globálne partnerstvá pre trvalo udržateľný rozvoj. Pracujeme v partnerstve s mimovládnymi organizáciami, dodávateľmi a širším odvetvím, aby sme naplnili naše záväzky a vybudovali odolnosť a udržateľnosť nášho podnikania. Príklady zahŕňajú využitie nášho partnerstva so Svetovým banánovým fórom (World Banana Forum) a Iniciatívou udržateľného obchodu (IDH - The Sustainable Trade Initiative), čo nám umožňuje pomôcť dodávateľom banánov odstrániť rozdiely v mzdách.