Podpora lokálnych projektov

Záleží nám na miestnych komunitách, v ktorých zohrávame dôležitú úlohu. To sa odráža aj v našom poslaní: Prinášať každý deň niečo navyše. Pre zákazníkov, komunity i celú planétu. Prostredníctvom našich rôznorodých projektov chceme dosiahnuť veľký rozdiel a sme hrdí na to, že naďalej podporujeme projekty a organizácie, ktoré sú skutočne dôležité aj pre našich kolegov a zákazníkov v komunitách, kde žijeme a pracujeme.

Ciele udržateľného rozvoja OSN (SDG)

SDG 11 Udržateľné mestá a komunity

Cieľ sa zameriava na dôležitosť zlepšovania komunít, premenu miest a ľudských obydlí na inkluzívne, bezpečné a odolné a trvalo udržateľné miesta. Zaviazali sme sa podporovať projekty a ciele, ktoré prinášajú výhody komunitám, v ktorých pôsobíme, pričom spolupracujeme s mimovládnymi organizáciami, dodávateľmi a širším priemyslom.

SDG 17 Partnerstvá za ciele

Cieľ uznáva dôležitosť spolupráce. Naše komunitné programy a partnerstvá v rámci celej skupiny boli vytvorené na základe odborných znalostí našich kolegov, charitatívnych organizácií a ďalších partnerov z mimovládnych organizácií a pre ich úspech je rozhodujúca neustála spolupráca.