Riadenie a podávanie správ o udržateľnosti 

Už od začiatku nášho podnikania podporujeme a presadzujeme to, na čom našim kolegom a zákazníkom najviac záleží – od cenovej dostupnosti cez zdravie, životné prostredie až po lokálne projekty. Je to jedna z hnacích síl nášho aktualizovaného poslania – každý deň prinášať niečo navyše. Pre zákazníkov, komunity icelú planétu.  V poslaní sme premietli odhodlanosť avášeň, ktorú kolegovia akolegyne v Tescu vkladajú do služieb zákazníkom, podpory miestnych komunít aprínosu, ktorý chceme dosiahnuť vkomunitách na Slovensku a aj za našimi hranicami. 

Udržateľnosť sme začlenili do našich strategických priorít pre skupinu, premietli sme ju do obchodných plánov pre všetky prevádzky aj v rámci Slovenska a kritériá udržateľnosti sme začlenili do Plánu výkonnosti pre všetkých riaditeľov (Performance Share Plan - PSP). 

Pre našich manažérov sme stanovili rozsiahle, ale primerané ciele voblasti znižovania emisií CO2, potravinového odpadu a diverzity, ktoré predstavujú nové kritériá pre PSP na rok 2022. 

Naše hodnoty: 

Naše tri hodnoty podčiarkujú naše poslanie, pretože určujú, ako spolupracujeme v tíme a ako tvoríme rozhodnutia, ktoré v rámci skupiny robíme.  

 

1. Nikto sa nestará o zákazníkov lepšie ako my

Počúvame našich zákazníkov, naše komunity ajeden druhého avyužívame získané informácie, aby sme sa ako spoločnosť dokázali lepšie rozhodnúť. Pomocou odborných znalostí avedomostí našich kolegov sa meníme, inovujeme aprispôsobujeme potrebám zákazníkov.  

2. Správame sa k ostatným tak, ako chcú, aby sme sa k nim správali

Ľudia budú vždy v centre podnikania Tesca - miesta, kde je každý vítaný. Inkluzívneho, podporného pracoviska pre našich kolegov, kde sa cítia uznaní a odmeňovaní za prácu, ktorú vykonávajú, a majú príležitosti na úspech. Spoločnosti, v ktorej budujeme pevné dlhodobé vzťahy s našimi dodávateľmi a externými partnermi. Rešpekt, dôvera a pochopenie sú neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry.  

3. Aj malá pomoc má veľký význam

Pomoc môže mať rôzne podoby. Od podpory Potravinovej banky Slovenska cez pomoc miestnym organizáciám až po poskytovanie skvelých služieb. Naši kolegovia neustále pomáhajú ostatným. Keď spočítame množstvo aj malých pomocí, ktoré robíme na lokálnej úrovni, majú spolu obrovský význam. 

Reporting udržateľnosti  

 

Pri reportingu sa zameriavame na informácie, ktoré sú najdôležitejšie pre nás, ale aj všetky zainteresované strany – tie, ktoré majú najväčší potenciál ovplyvniť výkonnosť nášho podniku, a tie, pomocou ktorých môžeme najviac prosperovať a dosiahnuť transformačnú zmenu. Identifikovali sme ich uplatnením koncepcie „dvojitej významnosti“, v ktorej posudzujeme riziká a príležitosti tak z finančného, ako aj z nefinančného hľadiska. Spojením príspevkov od kolegov, názorov zákazníkov a zainteresovaných strán a dátovej analýzy pomocou umelej inteligencie sme určili nasledujúce štyri oblasti udržateľnosti, ktoré považujeme za najvýznamnejšie: 

Zmena klímy

Zdravé a udržateľné potraviny

Diverzita a inklúzia

Odpad a obaly

Aj komunity sú pre nás a našich zákazníkov naozaj dôležité, a preto budeme spolu s uvedenými významnými oblasťami aj naďalej prostredníctvom nášho aktualizovaného poslania zlepšovať podporu komunitám. Medzi ďalšie významné časti patrí ochrana osobných údajov zákazníkov, bezpečnosť výrobkov  a zodpovedné obstarávanie vrátane dodržiavania ľudských práv. Tieto oblasti  budeme naďalej sledovať a riadiť prostredníctvom našich celoskupinových procesov riadenia rizík a kontrol a zverejníme príslušné údaje, pravidlá a procesy. 

Ukazovatele KPI (kľúčové ukazovatele výkonnosti) Tesca v nefinančnej oblasti sú odvodené z matice významnosti asú identifikované azáklade rovnakého princípu ako vprípade určenia štyroch oblastí udržateľnosti. 

Náš výkon v súvislosti s uvedenými hodnotami sa sleduje pomocou týchto ukazovateľov KPI:  

  • Klíma: percentuálne zníženie trhových emisií skleníkových plynov rozsahu 1 a 2 oproti východiskovému roku 2015. Dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v činnostiach našej skupiny do roku 2035 a klimatickú neutralitu v celom našom hodnotovom reťazci do roku 2050 v súlade s cieľom znížiť globálne otepľovanie na 1,5 ˚C. 
  • Zdravé a udržateľné potraviny: 53 % z objemu predaja majú tvoriť výrobky so „zdravým“ zdravotným skóre.
  • Diverzita a inklúzia: tento rok po prvýkrát informujeme o diverzite medzi našimi najvyššími globálnymi lídrami spolu s predstavenstvom a stanovili sme si nové ciele, podľa ktorých do roku 2025 bude 35 % našich globálnych lídrov tvoriť ženy a 14 % bude z etnicky rozmanitého prostredia. 
  • Odpad a obaly: zverejňujeme údaje o potravinovom odpade z našich činností ako percentuálnu zmenu zníženia potravinového odpadu vporovnaní svýchodiskovým rokom 2016/17. Sme hrdí na to, že sme už dosiahli cieľ OSN v oblasti udržateľného rozvoja – znížiť do roku 2030 množstvo potravinového odpadu na polovicu anepredané potraviny darujú všetky naše obchody. 

Viac informácií o reportingu