Klimatická zmena

Klimatická zmena je jednou z najväčších výziev, ktorým svet čelí. Identifikovali sme ju ako jeden z najpodstatnejších problémov, ktorý musíme spoločne vyriešiť.

Planéta je v súčasnosti na ceste globálneho otepľovania o takmer tri stupne do konca storočia, čo predstavuje vážne následky pre ľudstvo. Zmena klímy môže okrem zmeny spôsobu, akým zákazníci nakupujú a konzumujú potraviny, ohroziť naše podnikanie, fungovanie našich partnerov a živobytie farmárov a zamestnancov v našich dodávateľských reťazcoch. Každý z nás zohráva svoju úlohu pri dekarbonizácii ovzdušia. Dlhodobo podnikáme kroky s cieľom do roku 2035 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v našich prevádzkach a do roku 2050 klimatickú neutralitu v celom dodávateľskom reťazci pre naše vlastné značky, v súlade so záväzkom obmedzenia globálnej zmeny klímy o 1,5 stupeň Celzia.

Mnohé z cieľov trvalo udržateľného rozvoja sú ovplyvnené zmenou klímy, pričom nižšie uvedené ciele sú pre našu klimatickú stratégiu najrelevantnejšie a súvisia s dosiahnutím klimatickej neutrality.

V septembri 2021 sme oznámili cieľ do roku 2035 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v našich prevádzkach a klimatickú neutralitu do roku 2050 v celom dodávateľskom reťazci pre naše vlastné značky, v súlade so záväzkom obmedzenia globálnej zmeny klímy o 1,5 stupeň Celzia, pokrývajúc všetky nepriame emisie v rámci sféry 3.

Naše ciele sme postavili na našom prístupe k riešeniu klimatických zmien, ktorému sa venujeme od roku 2009, kedy sme sa stali prvou spoločnosťou na svete, ktorá si v tej dobe stanovila ambíciu dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050. Naše nové ciele sú upravené podľa aktualizácie záväzkov v rámci našej skupiny tak, aby boli v súlade s novým vývojom metodológie a zahrnuli nové časti a dáta v bodoch, ako je odlesňovanie a zmena pôdy. Prostredníctvom tohto procesu sme dokázali identifikovať oblasti, v ktorých v rámci celého reťazca vytvárame emisie. Po prechode na 100 % obnoviteľnú elektrickú energiu v roku 2020 naše vlastné prevádzkové emisie (sféra 1 a 2) teraz pochádzajú predovšetkým z chladenia, vykurovania a dopravy. Avšak väčšina našej celkovej stopy, viac ako 90 %, vzniká v našom hodnotovom reťazci (sféra 3), ktorý môžeme ovplyvňovať, ale nie priamo kontrolovať.

Emisie sféry 1

Emisie skupiny Tesco sféry 1 predstavujú približne 1 milión ton ekvivalentu CO2 (tCO2e). Podnikáme kroky na transformáciu našich procesov a zmeny smerom k nízkouhlíkovej budúcnosti.

Pozeráme sa na znižovanie dopravných emisií spojených s celou našou distribučnou sieťou. V celej distribúcii využívame vlastné logistické služby a minimalizujeme tak počet prázdnych vozidiel na cestách. Niektoré produkty sú vyzdvihnuté priamo u dodávateľov a Tesco im tak ušetrí časť nákladov na dopravu tovaru do distribučných centier. Snažíme sa maximalizovať palivovú účinnosť pri náklade, plánovaní trasy aj správaní vodiča. Rovnako skúšame alternatívy palív a zároveň priamo pracujeme s výrobcami na ešte udržateľnejších dlhodobých riešeniach.

Emisie sféry 2

Vo východiskovom roku 2015 spotreba elektriny predstavovala 65 % uhlíkovej stopy v našich prevádzkach. Preto sme si stanovili cieľ využívať 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030, ktorý sme dosiahli už v roku 2020, a teda o 10 rokov skôr.

Emisie sféry 3

Viac ako 90 % našej celkovej uhlíkovej stopy produkuje náš dodávateľský reťazec, ktorý zahŕňa naše nepriame emisie v súvislosti so sférou 3. Aktualizujeme našu celkovú klimatickú stopu a identifikujeme miesta, kde vytvárame najviac emisií s cieľom lepšie porozumieť našim ďalším krokom a postupne znižovať emisie skleníkových plynov aj finančných nákladov.

TCFD

V roku 2017 sme sa stali signatármi Pracovnej skupiny pre zverejňovanie finančných informácií súvisiacich s klímou (Taskforce on Climate-related Financial Disclosure - TCFD) a odvtedy implementujeme odporúčania TCFD a začleňujeme ich do strategického rozhodovania. Viac podrobností nájdete v našej výročnej správe skupiny na strane 41.

Výročná správa skupiny

 

 

Naše auditované údaje o uhlíkovej stope v grafe

 

 

tCO2e

2015/16 východiskový rok

2021/22

Sféra 1

1,240,871◊

1,110,098◊

Sféra 2 (trhová metóda)

1,095,671◊

16,107◊

Sféra 2 (metóda založená na polohe)

1,657,316◊

642,337◊

Sféra 1 a 2 (trhová metóda) spolu

2,336,542◊

1,126,205◊

Sféra 1 a 2 uhlíková intenzita (kg CO2e/štvorcových stôp obchodov a distribučných centier)

26,29

12.16◊

Vybraná Sféra 3*

 

684 079

593,405◊

 

Udržateľné financie

V roku 2020 sme spustili prvý z našich finančných produktov spojených s udržateľnosťou a v priebehu tohto roka sme túto oblasť naďalej posilňovali. Náš balík produktov teraz obsahuje:

  • Revolvingový úver podpísaný v septembri 2020 s úrokom spojeným s dosiahnutím troch ambicióznych environmentálnych cieľov, medzi ktoré patrí obnoviteľná energia a zníženie emisií skleníkových plynov a plytvania potravinami.
  • Sme prvý maloobchodník, ktorý uviedol na trh dlhopis súvisiaci s udržateľnosťou (750 miliónov eur), s kupónom spojeným s sférou 1 a 2 smerom k zníženiu emisií. V októbri 2021 sme sa stali štvrtou spoločnosťou, ktorá vydala dlhopis Sterling spojený s udržateľnosťou (470 miliónov eur), opäť spojený s naším dlhodobým cieľom znižovať emisie (sféra 1 a 2).

Ciele udržateľného rozvoja OSN (SDG)

SDG 7 Dostupná a čistá energia

Cieľ má zabezpečiť prístup k cenovo dostupnej, spoľahlivej a udržateľnej energii pre všetkých. Dosiahnutie našich cieľov v oblasti klímy závisí od toho, že sa staneme energeticky efektívnejšími, budeme využívať len obnoviteľnú energiu a naše kroky budú zosúladené so siedmym cieľom udržateľného rozvoja.

SDG 13 Ochrana klímy

Cieľ vyzýva na prijatie dôležitých opatrení v boji proti zmene klímy a jej dopadom. Máme dlhodobý záväzok bojovať proti zmene klímy a prijali sme ešte ambicióznejšie ciele smerom k dosiahnutiu klimatickej neutrality, čím ešte podčiarkujeme naliehavosť, s akou je potrebné konať.

SDG 17 Partnerstvá za ciele

Cieľ hovorí o dôležitosti spolupráce. Naša stratégia dosiahnutia klimatickej neutrality bola vyvinutá na základe vstupov a odborných znalostí našich kolegov, dodávateľov a mimovládnych partnerov vrátane Svetového fondu na ochranu prírody (WWF).