| Obaly

Obaly

Obaly zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane produktov a znižovaní potravinového odpadu. Odpad z obalov, najmä z plastov, môže byť významným environmentálnym problémom, ak sa opätovne nepoužíva alebo nerecykluje. Zo 7 miliárd ton plastového odpadu, ktorý sa doteraz celosvetovo vyprodukoval, sa recyklovalo menej ako 10 percent.1 V súčasnosti prúdi do oceánov každý rok viac ako 11 miliónov metrických ton plastov.2 Spolu s našimi dodávateľmi cítime zodpovednosť smerom k predchádzaniu environmentálnym problémom spojenými s plastovým odpadom a zaviazali sme sa zohrávať svoju úlohu pri presadzovaní systému uzavretej slučky.

Stratégia 4R

Aby boli obaly produktov našich vlastných značiek udržateľné a zároveň reflektovali na komplexnosť problematiky obalov v globálnom merítku, na všetkých našich trhoch uplatňujeme rovnaký prístup s názvom 4R (odvodené z anglických slov Remove – odstrániť, Reduce – zredukovať, Reuse – znova použiť, Recycle – recyklovať). Vždy začíname procesom kontroly,  či všetky komponenty obalu naozaj plnia svoju úlohu, alebo sú nadbytočné a dáva lepší zmysel ich odstrániť. V súlade s týmto prístupom podnikáme kroky s cieľom:

  • odstrániť obaly produktov tam, kde je to možné,
  • ak sa nedajú odstrániť, zredukovať ich na absolútne minimum,
  • znova použiť, a ak to nie je možné, potom
  • všetky recyklovať a tým uzatvoriť tzv. recyklačnú slučku.

V Tescu máme všetky obaly rozdelené do troch skupín podľa toho, ako sú recyklovateľné. Pre jednoduchosť používame takzvaný obalový semafor – rozdelenie všetkých obalových materiálov do skupín podľa recyklovateľnosti, ako na semafore. Zelené sú preferované materiály, ktoré sú ľahko recyklovateľné. Červené sú nežiaduce materiály, ktoré nechceme používať v našom obalovom portfóliu, pretože sú nerecyklovateľné alebo ťažko recyklovateľné. Oranžové predstavujú horšie recyklovateľné obaly, no zatiaľ za nich neexistuje adekvátna náhrada zo zelenej oblasti nášho semaforu – a teda funkčným, plne a ľahko recyklovateľným obalom. V roku 2020 boli v rámci našich vlastných značiek odstránené všetky červené obaly.

Stanovené ciele:

Do roku 2025 budú mať všetky produkty vlastnej značky Tesco plne recyklovateľné obaly. Tento cieľ sa nám už podarilo dosiahnuť pre tri kategórie výrobkov, a to domáce potreby (200 produktov), rezance, cestoviny a ryžu (90 produktov) a sortiment ovocia a zeleniny.

Opätovné použitie obalov v distribúcii

Zaisťujeme recykláciu aj našich sekundárnych obalov, ktoré slúžia ako ochrana tovaru v dodávateľskom reťazci. Sekundárne obaly zahŕňajú odpadovú lepenku aj plasty, v ktorých sú naše produkty efektívne prepravované do našich predajní. Od roku 2014 spolupracujeme so spoločnosťou Euro Pool System, kedy sme zaviedli opakovane použiteľné zelené prepravky, aby sme zabránili použitiu jednorazových prepravných obalov.

Opakovane použiteľné prepravky sú vyrobené tak, aby vydržali približne 7 rokov, a sú 100 % recyklovateľné. Podľa výpočtového modelu, ktorý si objednala organizácia SIM (Nadácia pre systémy opätovného používania) a vypracovala nemecká organizácia Fraunhofer Institute, vďaka prechodu z jednorazových obalov na opakovane použiteľné prepravky sme ušetrili 2 993 ton emisií CO2 v roku 2021. Celkovo bolo použitých 8 859 739 prepraviek.

Cirkulárna ekonomika pre nákupné tašky

Plastová nákupná taška Tesco LDPE a najlacnejšia taška Tesco sú vyrobené zo 100 % recyklovaného obsahu a obe sú plne recyklovateľné.

Opätovné použitie F&F vešiakov

Opätovným používaním vešiakov F&F namiesto výroby nových znižujeme  počet vešiakov, ktoré sa dostávajú napríklad aj na skládky a zároveň ušetríme 34 % emisií uhlíka a 86 % vody z ekologickej stopy každého vešiaka.

Od začiatku programu v roku 2019 sme ušetrili:

1,5 mil.

vešiakov F&F

56 ton

ušetrených plastov, ktoré by inak pravdepodobne skončili v koši

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek

Zavedenie zálohového systému pomôže zvýšiť mieru recyklácie na Slovensku a zvýši kvalitu recyklátu, z ktorého sa dajú opätovne vyrobiť fľaše a plechovky. Rovnako tak umožní znížiť množstvo voľne pohodeného odpadu z plastových fliaš a plechoviek v prírode. Tieto obaly nepatria medzi zbytočný a nevyužiteľný odpad, ale práve naopak – sú cennými surovinami, ktoré sa môžu opätovne využiť na výrobu ďalších obalov.

Viac informácií

Ciele udržateľného rozvoja OSN (SDG)

SDG 12 Zodpovedná spotreba a výroba

Cieľ sa zaoberá vytváraním a aplikovaním udržateľných modelov v oblasti Zodpovednej spotreby a výroby. K cieľu 12.5 prispievame napĺňaním našej obalovej stratégie, kde s obalmi zaobchádzame ako s cenným zdrojom, ktorý možno použiť efektívne, opätovne, zbierať ho a recyklovať tak, aby sme dosiahli uzavretú slučku.

SDG 17 Partnerstvá za ciele

Cieľ uznáva dôležitosť spolupráce. Naša obalová stratégia bola vyvinutá na základe vstupov a znalostí našich kolegov, dodávateľov a odborníkov a pre jej úspech je rozhodujúca neustála pokračujúca spolupráca.

Zdroje:

1 OECD
2 WWF