Oceány a moria

Oceány pokrývajú takmer tri štvrtiny zemského povrchu1 a sú domovom pre viaceré z najunikátnejších a najrozmanitejších živočíchov planéty. Morské živočíchy sú tiež kľúčovým zdrojom potravy, pričom pre viac ako tri miliardy ľudí oceán predstavuje i primárny zdroj bielkovín1.

Rybolovné postupy v našom dodávateľskom reťazci sú charakteristické tým, že výlov rýb realizujeme s ohľadom na zachovanie prirodzených ekosystémov oceánov, morí a morských zdrojov.

Spolupracujeme s našimi dodávateľmi a zapájame sa do projektov na zlepšenie rybolovu (FIPs). Vnímame dôležitosť certifikácie a zaviazali sme sa do roku 2030 všetky naše voľne žijúce ryby získavať udržateľným spôsobom. Do roku 2025 chceme získavať všetky tuniaky udržateľným spôsobom.

Prostredníctvom zlepšovania systémov vysledovateľnosti máme ambíciu zabezpečiť, aby všetky naše morské plody bolo možné sledovať takpovediac z mora na tanier. Presadzujeme politiku nulovej tolerancie voči nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu. Pomáhame znižovať objem odpadu súvisiaceho s rybolovom v oceánoch i moriach.

Tuniak patrí medzi najobľúbenejšie a najrozšírenejšie druhy rýb, ktoré sa konzumujú na všetkých našich trhoch a predstavuje značnú časť našej ponuky ale aj dopytu. Práve preto tuniaka považujeme za prioritný druh ryby, pri ktorom sa snažíme zlepšovať praktiky udržateľného výlovu rýb.

V Tescu nám záleží na podmienkach, v akých sú zvieratá chované, prepravované a spracovávané a preto prichádzame s novým záväzkom.  Od roka 2023 neumožníme predaj živých kaprov pred našimi predajňami. Zároveň už v súčasnosti výrazne sprísňujeme podmienky predaja živých rýb tretími stranami.

Ciele udržateľného rozvoja OSN (SDG)

SDG 8 Dôstojná práca a ekonomický rast

Cieľ podporuje ochranu práv zamestnancov a dôstojnú prácu pre všetkých. Zaviazali sme sa zabezpečiť, aby mali aktéri v našom dodávateľskom reťazci pre rybolov garantované bezpečné pracovné podmienky. Naša stratégia v oblasti ľudských práv plne podporuje Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN a základné dohovory Medzinárodnej organizácie práce a je plne integrovaná s našou stratégiou v oblasti oceánov a morí, a tak ponúka riešenia pre výzvy spojené s rybárskym priemyslom.

SDG 14 Život pod vodou

Cieľ predpokladá zachovanie a trvalo udržateľné využívanie oceánov, morí a zdroje mora na trvalo udržateľný rozvoj. Naša stratégia v oblasti oceánov a morí prispieva k cieľu 14.1 i prostredníctvom našej spolupráce s Global Ghost Gear Initiative a tiež k cieľom 14.2 a 14.4 prostredníctvom nášho zamerania na lepšie riadenie rybolovu v súlade s našou stratégiou k udržateľnosti morí s názvom Seascape.

SDG 17 Partnerstvá za ciele

Cieľ uznáva dôležitosť spolupráce. Naša stratégia v oblasti oceánov a morí reflektuje vstupy, znalosti a odbornú expertízu kolegov, dodávateľov a partnerov z mimovládnych organizácií. Zaviazali sme sa spolupracovať s ďalšími partermi, aby sme naplnili naše záväzky. Dlhodobé spolupráce zahŕňajú Ocean Disclosure Project, WWF a Global Tuna Alliance.

Zdroje:

1 UNDP