Palmový olej

Lesy sú domovom pre 80 % všetkého suchozemského života1. Zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri regulácii podnebia, resp. teploty a vlhkosti2 a sú aj úložiskami uhlíka - ročný záchyt emisií CO2 lesnými ekosystémami je 7,6 miliardy metrických ton3. Okrem toho lesy poskytujú živobytie pre 1,6 miliardy ľudí4. Tesco je preto odhodlané chrániť lesy a získavať zdroje len z oblastí s overeným nulovým odlesňovaním.

100 %

zaviazali sme sa používať iba 100 % certifikovaný palmový olej vo výrobkoch našej vlastnej značky.

Ciele udržateľného rozvoja OSN (SDG)

SDG 13 Ochrana klímy

Cieľ volá po bezodkladných opatreniach na boj proti klimatickým zmenám a ich dôsledkom. Približne 8 % celosvetových emisií v súčasnosti pochádza z poklesu stromovej pokrývky v tropických pralesoch. Lesy sú však i naším prirodzeným partnerom pri adaptácii na zmenu klímy - môžu poskytovať 23 % z nákladovo efektívnych opatrení na zmierňovanie klimatických zmien do roku 2030. Naše úsilie dosiahnuť nulové odlesňovanie pri získavaní zdrojov prispeje k našim ambíciám dosiahnuť nulové emisie.

SDG 15 Život na pevnine

Cieľ sa zameriava na ochranu, obnovu a podporu trvalo udržateľného využívania ekosystémov, vrátane udržateľného hospodárenia s lesmi, boj proti znehodnocovaniu pôdy a zastavenia straty biodiverzity. Naša stratégia v oblasti lesného hospodárstva cieli na boj proti odlesňovaniu a presadzovanie lepšieho riadenia lesného hospodárstva.

SDG 17 Partnerstvá za ciele

Cieľ uznáva dôležitosť spolupráce. Naša stratégia lesného hospodárstva odzrkadľuje spoluprácu s našimi dodávateľmi a partnermi z mimovládnych organizácií, vrátane partnerstva s WWF. Cieľom stratégie je prispieť k obnove prírody v rámci potravinových systémov, pričom nadväzuje na Záväzok maloobchodníkov vo vzťahu k ochrane prírody (WWF’s Retailers Commitment for Nature), pričom je aj súčasťou Pozitívnej lesnej koalície Fóra spotrebného tovaru (Consumer Goods Forum (CGF) Forest Positive Coalition, ktoré je zamerané na boj proti odlesňovaniu v potravinových systémoch.

Zdroje:

1 OSN
2 Our World in Data
3 Chatham House