Súkromie a údaje zákazníkov

Dbáme na dôsledné sledovanie, hodnotenie a predchádzanie rizík spojených s našim podnikaním, vrátane ochrany súkromia a údajov našich zákazníkov - začína analýzou nášho podnikania, externého prostredia, v ktorom pôsobíme, regulačného prostredia a našich interných procesov.

Keďže uchovávame osobné údaje zákazníkov a kolegov, chceme ich chrániť čo najlepšie. Hoci sa prostredie hrozieb neustále mení, riziko zostáva nezmenené a my naďalej pozorne monitorujeme riziká a implementujeme štruktúrovaný program ochrany osobných údajov našej skupiny.

Keď používame údaje našich zákazníkov, ich ochranu dávame do centra našich rozhodnutí. Naše zásady a procesy ochrany osobných údajov (vrátane hodnotení vplyvu na ochranu osobných údajov a správy údajov) určujú, ako chránime a vhodne používame osobné údaje. 

Náš program ochrany osobných údajov skupiny zahŕňa priebežné hodnotenie a monitorovanie rizík ochrany osobných údajov a kontroly v rámci našich podnikov. V našom bezpečnostnom operačnom centre máme vytvorený tím na zisťovanie, hlásenie a reagovanie na bezpečnostné incidenty (vrátane incidentov s osobnými údajmi).

Máme program zabezpečenia dodávateľov tretích strán, ktorý sa zameriava na bezpečnosť údajov tretích strán a riziká ochrany súkromia.

Uvedomujeme si dôležitosť neustáleho školenia a komunikácie s cieľom zvýšiť povedomie o správnych postupoch nakladania s údajmi a pomôcť predchádzať incidentom s osobnými údajmi. Pre našich kolegov vykonávame pravidelné úvodné, osvetové a dodatočné školenia.