Tesco zvyšuje zastúpenie žien na vedúcich pozíciách: hypermarkety riadi o 9 percent viac manažérok: Tesco po tretíkrát vydáva Správu o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie