|

Ľudské práva

Jednou z našich hodnôt je, že sa správame k ľuďom tak, ako chcú, aby sme sa k nim správali. Chceme, aby boli dodržiavané ľudské práva každého, kto pre nás pracuje a vieme, že to chcú aj naši kolegovia, zákazníci a dodávatelia. Sme presvedčení, že naše podnikanie môže byť pozitívnou silou. Vytvárame pracovné miesta a príležitosti pre ľudí a komunity na celom svete. Zároveň chceme, aby naše pracovné miesta boli dobrými pracovnými miestami.

Náš prístup k dodržiavaniu ľudských práv sa v praxi odzrkadľuje v striktnom dodržiavaní štandardov, akým je pracovný čas, bezpečnosť, sloboda združovania či zákaz diskriminácie. Máme povinnosť dodržiavať ľudské práva, zároveň však máme aj príležitosť urobiť niečo navyše pre našich kolegov, zákazníkov, komunity a ľudí pracujúcich v našom dodávateľskom reťazci.

Naše zásady

V Tescu dodržiavame ľudské práva a v plnom rozsahu podporujeme Univerzálnu deklaráciu ľudských práv Organizácie spojených národov, hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a tiež kľúčové dohovory Medzinárodnej organizácie práce o pracovných podmienkach, pracovnom čase a ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov. Od našich dodávateľov vyžadujeme, aby dodržiavali všetky pracovné štandardy stanovené v základnom Kódexe iniciatívy pre etické obchodovanie (ETI).

V globálnom dodávateľskom reťazci predstavuje novodobé otroctvo vážny problém, preto sa pri našej práci s dodávateľmi prioritne zameriavame na túto oblasť. Presadzujeme transparentnosť a spoluprácu s cieľom znížiť riziká novodobého otroctva.

Spoločnosť Tesco každoročne vyhodnocuje riziká všetkých hlavných dodávateľov podľa kritérií rôznej závažnosti, krajiny pôsobenia, typ odvetvia a histórie dodávateľa. V roku 2007 sme sa rozhodli, že namiesto vlastných hodnotení budeme používať nezávislý nástroj na vyhodnocovanie rizík pre všetkých našich hlavných dodávateľov. 

Zistite viac informácií

“Aj vďaka spolupráci s Tescom a záujmu zákazníkov o slovenské výrobky sme mohli postupne za deväť rokov zvýšiť nákup surového kravského mlieka z približne 17 miliónov litrov na 90 miliónov litrov ročne mlieka. S rastom výroby súvisel aj rast zamestnanosti. V súčasnosti zamestnávame okolo 240 ľudí, pričom v rámci spolupracujúcich spoločností je zabezpečených ďalších 150 pracovných miest.”

Tatranská mliekareň Tami