|

Náš prístup

V Tescu si myslíme, že jednoducho nie je správne plytvať potravinami vo svete, kde každý deviaty človek ide spať hladný. Uvedomujeme si tiež, že pri znižovaní množstva potravinového odpadu hrajú dôležitú úlohu aj ich obaly. Tie sú dôležité najmä z hľadiska zachovania hygieny a čerstvosti potravín. Napriek tomu sa snažíme neprodukovať obalový odpad, ktorý má nepriaznivý vplyv na našu planétu.

Znižovanie množstva potravinového odpadu

Tesco je jediný maloobchodník na Slovensku, ktorý pravidelne meria a publikuje údaje o množstve potravinových prebytkov a odpade, ktorý vzniká v našich prevádzkach. Vo finančnom roku 2018/19 sa nám na Slovensku podarilo znížiť množstvo potravinového odpadu na 4 779 ton z pôvodných 9 957 ton v roku 2016/17. Transparentnosť a merateľnosť výsledkov pomáha k identifikovaniu jasných cieľov a riešení príčin plytvania potravinami. Pomáhajú porozumieť tomu, koľko potravinového odpadu vzniká, ako aj kde a prečo dochádza k jeho tvorbe.

Odpad z potravín je príliš veľký problém na to, aby sme ho vyriešili sami. Preto vyzývame každú ďalšiu potravinársku spoločnosť, aby sa zaviazala znížiť do roku 2030 svoj potravinový odpad na polovicu a zverejnila svoje údaje o potravinovom odpade.

Darovanie potravín

V roku 2018/19 sme na Slovensku darovali 1 792 ton potravín Potravinovej banke Slovenska. Toto množstvo tvorí ekvivalent 4,2 miliónov porcií jedál. Sme kľúčovým partnerom Potravinovej banky Slovenska a výrazným spôsobom podporujeme jej rozvoj cez Nadáciu Tesco.

V súčasnosti sme zároveň najväčším partnerom potravinových bánk v strednej Európe a v roku 2016 sme s nimi podpísali dohodu o strategickom partnerstve, aby sme spoločne pracovali na posilnení infraštruktúry darcovstva prebytočných potravín v každej z krajín, v ktorej pôsobíme.

Zistite viac informácií

Obaly

Chceme znížiť dopad našich obalov na životné prostredie. Prvým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa je podľa nás výber správnych materiálov. Našu cestu sme začali odsúhlasením zoznamu materiálov – konkrétnych obalových materiálov, ktoré nebudeme používať, lebo sa nedajú recyklovať, a aktívne pracujeme na ich odstránení z obalov produktov našich značiek. V tejto oblasti spolupracujeme aj s našimi dodávateľmi. Usilujeme sa aj o zníženie celkovej hmotnosti plastových obalov.

Budujeme tiež partnerstvá s ostatnými s cieľom zlepšiť zhodnocovanie a podporiť spotrebiteľov prostredníctvom poskytovania jednoduchých a jasných informácií o recyklácii. Chceme pomôcť posunúť sa smerom k systému uzatvorenej slučky vo všetkých štyroch krajinách. V roku 2019 sme takto finančne podporili cez Nadáciu Tesco Inštitút cirkulárnej ekonomiky.

Zistite viac informácií

Naším cieľom na Slovensku je znížiť množstvo potravinového odpadu z farmy až na tanier do roku 2030 na polovicu.

Aký je náš pokrok?

Znížili sme potravinový odpad v našich prevádzkach o 52 % v priebehu 2 rokov (údaj k finančnému roku 2018/2019). Naplnili sme tak cieľ udržateľného rozvoja OSN 12.3 – znížiť potravinový odpad na polovicu vo vlastných prevádzkach o 11 rokov skôr.

Zaviazali sme sa, že budeme darovať potravinové prebytky zo všetkých obchodov na Slovensku do roku 2020. Tento cieľ sa nám podarilo splniť už v roku 2019. V súčasnosti darujeme potraviny zo všetkých našich 150 obchodov naprieč celým Slovenskom.

* Pri meraní množstva potravinového odpadu možno porovnávať hmotnosť alebo percentá z predaja potravín. Tesco na Slovensko znížilo potravinový odpad o 52 %, keď porovnávame hmotnosť, a o 51 %, keď porovnávame percentá z predaja potravín

Naším cieľom na Slovensku je, aby sme nepoužívali viac obalov, než je absolútne nevyhnutné a tak znížiť vplyv plastových obalov na životné prostredie a vytvoriť systém tzv. uzatvorenej recyklačnej slučky.

Aké ciele sme si stanovili?

Preto sme sa zaviazali, že všetky naše obaly na produktoch vlastných značiek budú 100 % recyklovateľné alebo opakovane použiteľné do roku 2025 a zaistíme, že všetok použitý papier a lepenka budú do roku 2025 100 % udržateľné.

Do roku 2020 preto odstránime z produktov našich vlastných značiek ťažko recyklovateľné materiály.

Zároveň budeme vytvárať koalície s ostatnými maloobchodníkmi, dodávateľmi, obalovým a odpadovým priemyslom s cieľom maximalizovať zhodnocovanie, recykláciu a opätovné použitie plastových obalových materiálov.

Snažíme sa znižovať objem plastového a lepenkového odpadu z našich vlastných obchodov cez naše vlastné recyklačné jednotky. Kartón a fólie posielame späť do distribučných centier, kde sa v našich zariadeniach zlisujú a odošlú partnerom zabezpečujúcim recykláciu. V roku 2018/2019 sa nám takto podarilo zrecyklovať na Slovensku až 12 809 ton materiálov.

Zistite viac tu

Odstránenie všetkých ťažko recyklovateľných materiálov v obaloch našich vlastných značiek do konca roka 2020.