Ľudské práva

Jednou z hodnôt nášho podnikania je, že sa správame k ľuďom tak, ako chcú, aby sme sa k nim správali. Chceme, aby boli dodržiavané ľudské práva každého, kto pre nás pracuje, a vieme, že to chcú aj naši kolegovia, zákazníci a dodávatelia.

Sme presvedčení, že naše podnikanie môže byť pozitívnou silou a vytvárať príležitosti a pracovné miesta pre ľudí a komunity na celom svete. Zároveň chceme, aby tieto pracovné miesta boli dobrými pracovnými miestami. Náš prístup k dodržiavaniu ľudských práv sa v praxi odzrkadľuje v dodržiavaní prísnych štandardov, akými sú pracovný čas, bezpečnosť, sloboda združovania sa a zákaz diskriminácie. Ak zistíme, že dochádza k porušovaniu ľudských práv, zabezpečíme nápravu a spravodlivosť pre poškodených.

Posúdenie rizika

Sme odhodlaní zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv a v plnom rozsahu podporujeme Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN, hlavné dohovory Medzinárodnej organizácie práce a Hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv. Zaviazali sme sa, že budeme pravidelne informovať o našej práci zameranej na dodržiavanie ľudských práv v našom dodávateľskom reťazci. Od našich dodávateľov vyžadujeme, aby dodržiavali všetky pracovné štandardy stanovené v Základnom kódexe iniciatívy za etické obchodovanie (ETI).

V predchádzajúcich dvoch rokoch sme vytvorili proces hĺbkovej analýzy, ktorý je zárukou toho, že v dodávateľskom reťazci odhalíme oblasti s najvyšším rizikom , na ktoré sa následne zameriame. Pri príprave procesu sme využili konzultácie s externými špecialistami z radov dodávateľov a odvetvových autorít, či sú to štátne orgány a občianske združenia Unseen, Oxfam či Ethical Tea Partnership.

V rámci procesu hĺbkovej analýzy sa sústreďujeme na prinášanie kvality a zlepšovanie sa s cieľom predchádzať a riešiť riziká ohrozujúce dodržiavanie ľudských práv v našom dodávateľskom reťazci.

Audit

Pomocou auditov sa uisťujeme, že minimálne štandardy ochrany ľudských práv sú dodržiavané v našom dodávateľskom reťazci. Pomáhajú nám identifikovať varovné signály a umožňujú poskytnúť dodávateľom cielenú podporu, aby sme sa mohli v tejto oblasti priebežne zlepšovať. Pri auditoch sa sústredíme na overovanie podmienok priamo na miestach, kde máme najlepšiu možnosť zmeny; predovšetkým ide o miesta, z ktorých prichádzajú finálne produkty predtým, než vstúpia do Tesca, a kde máme priamy vzťah s našimi dodávateľmi. Všetky primárne dodávateľské lokality vo vysokorizikových krajinách musia prejsť auditom ešte predtým, než s nimi Tesco nadviaže spoluprácu. Audit opakujeme pravidelne každý rok.