| Drevo

Drevo

Súvislosti

Drevo je dôležitý materiál používaný napríklad v stavebníctve, ako palivo a na výrobu rôznych výrobkov a obalov. Ako sa drevo presúva od ťažby cez niekoľko fáz výroby až ku konečnému spotrebiteľovi, dodávateľské reťazce zvyčajne prepájajú viacero krajín. Vzhľadom na rozmanitosť rôznych druhov stromov po celom svete, pôsobí odvetvie ťažby a spracovania dreva väčšinou v lesoch, v rôznych regiónoch sveta. 

Výzva udržateľnosti

Zo sveta už zmizla približne polovica lesov a to, čo zostalo, je stále viac ohrozené. Predchádzanie ďalšiemu odlesňovaniu a degradácii lesov je nevyhnutné pre zmierňovanie klimatických zmien a ochranu biodiverzity a spoločenstiev, ktoré majú v lesoch svoje domovy alebo živobytie. S rastom ľudskej populácie bude naďalej rásť aj dopyt po výrobkoch z dreva. Neudržateľná ťažba je hlavnou príčinou odlesňovania. Drevo môže byť udržateľnou surovinou vtedy, ak sa zodpovedne vyťaží spôsobom, pri ktorom je zachovaná ekologická funkcia lesa, chráni sa jeho biodiverzita a rešpektujú práva miestnych spoločenstiev.

Náš prístup

Tesco sa ako člen Fóra spotrebného tovaru (Consumer Goods Forum – CGF) zaviazalo dosiahnuť do roku 2020 nulovú mieru čistého odlesňovania pri obstarávaní výrobkov z dreva a papiera. Tesco sa zaviazalo, že do roku 2020 budú všetky výrobky našej vlastnej značky vyrobené z dreva alebo papiera s certifikátom FSC/PEFC alebo z recyklovaného zdroja. Za vykazovaný finančný rok 2020 Tesco dosiahlo 99 % v hodnotených ukazovateľoch, čím splnilo svoj cieľ v FSC/PEFC certifikácie.

Okrem nášho dodávateľského reťazca spolupracujeme aj na úrovni odvetvia a s ďalšími zainteresovanými stranami (napríklad mimovládnymi organizáciami a vládami), pretože si uvedomujeme, že na vytvorenie správnych podmienok pre udržateľný trh s drevom je potrebná účinná spolupráca.

Náš prístup k získavaniu výrobkov z dreva a papiera prostredníctvom nulovej miery čistého odlesňovania je založený na princípoch environmentálnej udržateľnosti zlepšiť – zmeniť – presadzovať.  

Zlepšiť: dosiahnuť používanie dreva z udržateľných zdrojov v našom dodávateľskom reťazci

  • Tesco sa zaviazalo, že do roku 2020 budú všetky výrobky našej vlastnej značky vyrobené z dreva alebo papiera s certifikátom FSC/PEFC alebo z recyklovaného zdroja.

Zmeniť: podporovať inovatívne riešenia  

  • Budeme podporovať inovatívne riešenia, ktoré menia prístup odvetvia k ťažbe dreva (napr. naša spolupráca s environmentálnou mimovládnou organizáciou Canopy na podporu transformácie odvetvia viskózy).

Presadzovať: motivovať iných, aby prijali opatrenia

  • Naďalej budeme spolupracovať s inými organizáciami na zapojení zainteresovaných strán v krajinách, kde sa drevo ťaží a spotrebúva.

Pokrok

Cieľom Tesca je, aby 100 % výrobkov z papiera a dreva bolo s certifikátom FSC/PEFC alebo z recyklovaného zdroja v celej spoločnosti. Vo finančnom roku 2020/2021 bolo 99 % hodnotených ukazovateľov s FSC alebo PEFC certifikátom, alebo boli z recyklovaných zdrojov.

Ďalšie informácie vám poskytne oddelenie pre spoločenskú zodpovednosť – cr.enquiries@uk.tesco.com.